Comunicat de presă


Indicatori monetari - ianuarie 2011

23.02.2011

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2011 de 199 216,2 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2010 aceasta s-a diminuat cu 1,7 la sută (-2,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2010 masa monetară s-a majorat cu 7,1 la sută (0,1 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2011
(mil. lei)
ian. 2011/
dec. 2010
(%)
ian. 2011/
ian. 2010
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 80 064,9 -1,9 4,5
Numerar în circulaţie 26 398,6 -1,5 10,8
Depozite overnight ** 53 666,3 -2,1 1,7
M2 (masa monetară intermediară) 196 007,8 -1,8 6,4
M1 80 064,9 -1,9 4,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 115 942,9 -1,7 7,7
M3 (masa monetară în sens larg) 199 216,2 -1,7 7,1
M2 196 007,8 -1,8 6,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 3 208,4 1,0 86,7

 * date provizorii
** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2011
(mil. lei)
ian. 2011/
dec. 2010
(%)
ian. 2011/
ian. 2010
(%)
Masa monetară (M3) 199 216,2 -1,7 7,1
Active externe nete** 22 404,7 -5,4 11,7
Active interne nete*** 176 811,5 -1,3 6,5

  * date provizorii
 ** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
*** se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit s-a redus în luna ianuarie 2011 cu 0,7 la sută (-1,5 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2010, până la nivelul de 207 826,0 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 0,6 la sută (-1,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,8 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 0,1 la sută). La 31 ianuarie 2011, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 4,3 la sută (-2,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2010, pe seama majorării cu 10,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a majorat cu 6,6 la sută) şi a diminuării cu 4,2 la sută a componentei în lei (-10,5 la sută în termeni reali).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2011
(mil. lei)
ian. 2011/
dec. 2010
(%)
ian. 2011/
ian. 2010
(%)
Credit neguvernamental (total) 207 826,0 -0,7 4,3
Credit neguvernamental în lei: 76 908,5 -0,6 -4,2
- gospodării ale populaţiei 35 432,2 -1,3 -8,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 476,3 0,1 -0,7
Credit neguvernamental în valută: 130 917,5 -0,8 10,0
- gospodării ale populaţiei 65 341,2 -1,3 8,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 65 576,3 -0,3 11,2

 * date provizorii

Creditul guvernamental1 a crescut în luna ianuarie cu 1,5 la sută, până la 62 538,0 milioane lei. La 31 ianuarie 2011, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 26,2 la sută (17,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2010.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna ianuarie 2011 cu 1,8 la sută faţă de luna decembrie 2010, până la nivelul de 174 307,3 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2011
(mil. lei)
ian. 2011/
dec. 2010
(%)
ian. 2011/
ian. 2010
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 174 307,3 -1,8 6,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 111 210,6 -2,0 10,6
- gospodării ale populaţiei 64 848,3 1,0 8,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 46 362,3 -5,9 14,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 63 096,7 -1,3 -1,1
- gospodării ale populaţiei 39 614,7 -0,4 5,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23 482,0 -2,8 -10,6

 * date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,0 la sută, până la 64 848,3 milioane lei. La 31 ianuarie 2011, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 8,2 la sută (1,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2010.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au redus cu 5,9 la sută, până la 46 362,3 milioane lei. La 31 ianuarie 2011, depozitele în lei ale persoanelor juridice erau mai mari cu 14,1 la sută (6,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2010.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,3 la sută, până la nivelul de 63 096,7 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au redus cu 0,6 la sută, până la 14 829,2 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au scăzut cu 1,1 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au diminuat cu 4,2 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 5,5 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,2 la sută), iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au diminuat cu 10,6 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor persoane juridice s-au redus cu 13,4 la sută).


1 include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 059,5 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2011), precum şi titlurile de valoare negociabile emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 51 478,5 milioane lei (soldul la 31 ianuarie 2011).