Comunicat de presă


Funcţionarea Centralei Incidentelor de Plăţi - Banca Naţională a României

04.12.2002

Centrala Incidentelor de Plăţi funcţionează în Banca Naţională a României din data de 03.02.1997. Temeiul legal al acestei activităţi îl reprezintă art.2 alin.(2), art.23, 25, 50 şi art. 51 alin. (3) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României în baza cărora Banca Naţională a României a emis Regulamentul nr.1/2001 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Incidentelor de Plăţi, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 120 din 9 martie 2001.

Centrala Incidentelor de Plăţi este un centru de intermediere care gestionează informaţia specifică incidentelor de plăţi generate, în principal, de tragerile din conturi peste limita disponibilului (trageri pe descoperit de cont) sau de furtul instrumentelor de plată. La Centrala Incidentelor de Plăţi băncile (în calitate de persoane declarante) raportează orice incident de plată produs de către un titular de cont cu cec, cambie, bilet la ordin atât în cazul plăţilor interbancare cât şi în cazul plăţilor intrabancare.

Transmiterea informaţiei la Centrala Incidentelor de Plăţi se face pe cale electronică, prin utilizarea Reţelei de Comunicaţii Interbancară ce leagă centrala Băncii Naţionale a României cu centralele tuturor băncilor.

Baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi este structurată în două fişiere principale: Fişierul Naţional de Incidente de Plăţi şi Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc. În Fişierul Naţional de Incidente de Plăţi sunt stocate toate incidentele de plată indiferent de cauza care le-a generat. Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc cuprinde toate incidentele de plăţi majore generate de cauze cum sunt:

  • instrumente de plată trase în descoperit de cont;
  • cecuri emise fără autorizarea trasului;
  • cecuri emise cu dată falsă sau cărora le lipseşte o menţiune obligatorie;
  • cecuri circulare / cecuri de călătorie emise la purtător;
  • cecuri emise de către un trăgător aflat în interdicţie bancară;
  • scontarea cambiei fără existenţa în total / în parte a creanţei cedate în momentul cesiunii acesteia.

Pentru cecuri, incidentele de plăţi majore determină, pe lângă înscrierea în Fişierul Naţional al Persoanelor cu Risc a persoanei fizice sau juridice care a produs incidentul şi declararea acesteia în interdicţie bancară. Interdicţia bancară este regimul impus de către bancă unui titular de cont prin care se interzice acestuia emiterea de cecuri pe o perioadă de un an.

Din analiza informaţiilor înscrise în baza de date rezultă că atât numărul incidentelor de plată cât şi valoarea acestora a crescut semnificativ de la an la an, astfel:

- milioane USD -
  Cec Cambie Bilet la ordin
Nr. Sumă refuzată Nr. Sumă refuzată Nr. Sumă refuzată
1997 3 692 108 792 46 11 333 1 140 277 585
1998 7 523 487 196 103 3 898 11 163 967 414
1999 14 606 1 266 005 120 6 575 43 282 2 759 663
2000 17 602 1 597 403 12 346 61 299 3 945 115
2001 22 175 2 553 289 16 3 190 76 975 4 882 007
2002* 21 625 3 364 244 12 4 478 83 269 6 295 241

   * până la 30 noiembrie


  Titulari
Nr. persoane juridice din care: declarate în interdicţie bancară Nr. persoane fizice din care: declarate în interdicţie bancară
1997 2 464 1 713 18 1
1998 5 532 2 783 15 1
1999 11 854 4 630 26 3
2000 13 535 4 802 57 0
2001 13 919 5 092 60 5
2002* 13 593 4 498 105 25

   * până la 30 noiembrie

Principalele motive de refuz la plată au fost lipsa în totalitate sau în parte a disponibilului în conturile titularilor. Ca pondere, acestea reprezintă 70% din motivele de refuz care au generat incidentele de plată raportate la Centrala Incidentelor de Plăţi.

În conformitate cu prevederile art.47 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.1/2001 persoanele fizice sau juridice pot avea acces la informaţiile din baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi prin intermediul băncilor comerciale.

Banca Naţională a României consideră că o informare corectă şi la timp poate stopa infracţionalitatea în domeniul plăţilor şi poate elimina din mediul de afaceri persoanele care eludează legile în vigoare şi produc prejudicii, uneori majore, partenerilor de afaceri.

În acest context, Banca Naţională a României recomandă tuturor persoanelor fizice sau juridice, în special agenţilor economici, să consulte, prin intermediul băncilor comerciale la care au deschise conturile, baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi. Datele obţinute vor putea fi utilizate pentru evaluarea riscului de neplată al partenerilor de afaceri, preîntâmpinând astfel apariţia unor dificultăţi în încasarea creanţelor.

Spre exemplu, consultarea bazei de date se poate face de către orice persoană fizică sau juridică, înainte de a primi un cec de la clientul său. În acest caz, persoana poate afla dacă seria şi numărul cecului pe care ar urma să-l primească face parte dintr-un set de instrumente de plată avizate de Banca Naţională a României sau dacă respectivul cec a fost declarat deja la Centrala Incidentelor de Plăţi ca pierdut/furat/distrus sau retras din circulaţie.