Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2010

14.12.2010

În perioada 1.01-31.10.2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 939 milioane euro, în creştere cu 30,3 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 31,5 la sută faţă de perioada ianuarie-octombrie 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-octombrie 2009r ianuarie-octombrie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 36 518 40 309 -3 791 41 014 45 953 -4 939
A. Bunuri şi servicii 29 892 35 684 -5 792 35 514 40 893 -5 379
a. Bunuri (export fob - import fob)s 23 969 29 595 -5 626 30 361 35 143 -4 782
b. Servicii 5 923 6 089 -166 5 153 5 750 -597
- transport 1 731 1 640 91 1 550 1 719 -169
- turism - călătorii 788 890 -102 677 947 -270
- alte servicii 3 404 3 559 -155 2 926 3 084 -158
B. Venituri 1 005 2 573 -1 568 871 2 877 -2 006
C. Transferuri curente 5 621 2 052 3 569 4 629 2 183 2 446

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-octombrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 43,4 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2 145 milioane euro (comparativ cu 2907 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2009), din care participaţiile de capital1 au însumat 1 434 milioane euro, iar creditele intra-grup2 711 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 octombrie 2010 de 71 331 milioane euro (79,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2010 nivelul de 18 043 milioane euro (20,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 17,1 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-octombrie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-octombrie 2010p
Sold la 31.12.2009r Sold la 31.10.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 816 71 331 11 202
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 559 1 808
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 738 190
I.3. Datorie negarantată public 39 387 37 624 7 861
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 491 1221e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 8 919 122
II. Datorie externă pe termen scurt 15 403 18 043 18593e
Total datorie externă (I+II) 81 219 89 374 29 795

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 31,5 la sută în perioada ianuarie-octombrie 2010, comparativ cu 33,9 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire4 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.


Note:

  1. consolidate cu pierderea netă estimată
  2. creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.