Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2010

12.11.2010

În perioada 1.01-30.09.2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 233 milioane euro, în creştere cu 32,6 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 30,1 la sută faţă de perioada ianuarie-septembrie 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-septembrie 2009r ianuarie-septembrie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 32 691 35 883 -3 192 36 567 40 800 -4 233
A. Bunuri şi servicii 26 560 31 658 -5 098 31 506 36 337 -4 831
a. Bunuri (export fob - import fob)s 21 217 26 180 -4 963 26 832 31 135 -4 303
b. Servicii 5 343 5 478 -135 4 674 5 202 -528
- transport 1 552 1 456 96 1 417 1 543 -126
- turism - călătorii 710 807 -97 621 825 -204
- alte servicii 3 081 3 215 -134 2 636 2 834 -198
B. Venituri 923 2 345 -1 422 773 2 502 -1 729
C. Transferuri curente 5 208 1 880 3 328 4 288 1 961 2 327

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2010 a fost finanţat în proporţie de 48,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2 070 milioane euro (comparativ cu 3 426 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2009), din care participaţiile de capital1 au însumat 1 338 milioane euro, iar creditele intra-grup2 732 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 septembrie 2010 de 71 673 milioane euro (80,2 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,9 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2010 nivelul de 17 645 milioane euro (19,8 la sută din total datorie externă), mai mare cu 14,6 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 30 septembrie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-septembrie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-septembrie 2010p
Sold la 31.12.2009r Sold la 30.09.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 816 71 673 10 292
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 577 1 684
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 748 180
I.3. Datorie negarantată public 39 387 37 721 7 126
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 670 1 180e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 8 957 122
II. Datorie externă pe termen scurt 15 403 17 645 17 222e
Total datorie externă (I+II) 81 219 89 318 27 514

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 32,7 la sută în perioada ianuarie-septembrie 2010, comparativ cu 33,9 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire4 a fost 8,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2010, faţă de 8,5 luni la 31 decembrie 2009.


1) consolidate cu pierderea netă estimată
2) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
3) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
4) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.