Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2010

13.10.2010

În perioada 1.01-31.08.2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 076 milioane euro, în creştere cu 48,7 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 38,8 la sută faţă de perioada ianuarie-august 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-august 2009r ianuarie-august 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 28 822 31 564 -2 742 31 706 35 782 -4 076
A. Bunuri şi servicii 23 328 27 583 -4 255 27 387 31 751 -4 364
a. Bunuri (export fob - import fob)s 18 613 22 699 -4 086 23 291 27 120 -3 829
b. Servicii 4 715 4 884 -169 4 096 4 631 -535
- transport 1 345 1 271 74 1 280 1 373 -93
- turism - călătorii 630 696 -66 550 704 -154
- alte servicii 2 740 2 917 -177 2 266 2 554 -288
B. Venituri 804 2 288 -1 484 698 2 244 -1 546
C. Transferuri curente 4 690 1 693 2 997 3 621 1 787 1 834

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-august 2010 a fost finanţat în proporţie de 48,0 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 956 milioane euro (comparativ cu 3 054 milioane euro în perioada ianuarie-august 2009), din care participaţiile la capital1 au însumat 1 273 milioane euro, iar creditele intra-grup2 683 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 august 2010 de 70 621 milioane euro (80,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 7,5 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2010 nivelul de 17 141 milioane euro (19,5 la sută din total datorie externă), mai mare cu 17,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 august 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-august 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-august 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 31.08.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 707 70 621 9 152
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 14 696 1 617
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 792 159
I.3. Datorie negarantată public 39 278 38 395 6 177
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 320 1081e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 8 418 118
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 17 141 14395e
Total datorie externă (I+II) 80 303 87 762 23 547

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 33,4 la sută în perioada ianuarie-august 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire4 a fost 8,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) consolidate cu pierderea netă estimată
2) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
3) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
4) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.