Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2010

10.09.2010

În perioada 1.01-31.07.2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 797 milioane euro, în creştere cu 38,5 la sută faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 32,0 la sută faţă de perioada ianuarie-iulie 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-iulie 2009r ianuarie-iulie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 25 072 27 813 -2 741 27 922 31 719 -3 797
A. Bunuri şi servicii 20 570 24 240 -3 670 24 153 27 978 -3 825
a. Bunuri (export fob - import fob)s 16 448 20 013 -3 565 20 560 23 928 -3 368
b. Servicii 4 122 4 227 -105 3 593 4 050 -457
- transport 1 194 1 116 78 1 156 1 203 -47
- turism - călătorii 540 577 -37 422 565 -143
- alte servicii 2 388 2 534 -146 2 015 2 282 -267
B. Venituri 734 2 075 -1 341 628 2 144 -1 516
C. Transferuri curente 3 768 1 498 2 270 3 141 1 597 1 544

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-iulie 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,3 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 909 milioane euro (comparativ cu 2 975 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2009), din care participaţiile la capital1 au însumat 1 329 milioane euro, iar creditele intra-grup2 580 milioane euro.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 iulie 2010 de 70 499 milioane euro (80,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 7,3 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2010 nivelul de 17 043 milioane euro (19,5 la sută din total datorie externă), mai mare cu 16,8 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 iulie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-iulie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-iulie 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 31.07.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 707 70 499 7 796
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 14 571 1 528
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 798 142
I.3. Datorie negarantată public 39 278 38 579 4 974
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 302 1 066e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 8 249 86
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 17 043 12 292e
Total datorie externă (I+II) 80 303 87 542 20 088

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului Stand-By dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului Stand-By cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 32,3 la sută în perioada ianuarie-iulie 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire4 a fost 8,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2010, identic cu cel înregistrat la 31 decembrie 2009.


1) Consolidate cu pierderea netă estimată
2) Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
3) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
4) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.