Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - semestrul I 2010

11.08.2010

În semestrul I 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 647 milioane euro, în creştere cu 50,0 la sută faţă de semestrul I 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 49,9 la sută faţă de semestrul I 2009.

- milioane euro -
  Semestrul I 2009r Semestrul I 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 21 087 23 518 -2 431 23 067 26 714 -3 647
A. Bunuri şi servicii 17 085 20 446 -3 361 20 170 23 608 -3 438
a. Bunuri (export fob - import fob)s 13 642 16 913 -3 271 17 161 20 185 -3 024
b. Servicii 3 443 3 533 -90 3 009 3 423 -414
- transport 1 000 942 58 953 1 024 -71
- turism - călătorii 446 464 -18 354 483 -129
- alte servicii 1 997 2 127 -130 1 702 1 916 -214
B. Venituri 619 1 814 -1 195 467 1 741 -1 274
C. Transferuri curente 3 383 1 258 2 125 2 430 1 365 1 065

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în semestrul I 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,4 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 838 milioane euro (comparativ cu 2 588 milioane euro în semestrul I 2009), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 1 408 milioane euro (comparativ cu 1 378 milioane euro), iar creditele intra-grup1 430 milioane euro (comparativ cu 1 210 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 iunie 2010 de 71 213 milioane euro (81,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2010 nivelul de 15 814 milioane euro (18,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 8,3 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 30 iunie 2010*
şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
semestrul I 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 30.06.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 707 71 213 5 918
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 379 716
I.2. Datorie public garantatăb) 1 517 1 838 124
I.3. Datorie negarantată public 39 278 39 073 4 339
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 284 675e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 7 639 64
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 15 814 10 542e
Total datorie externă (I+II) 80 303 87 027 16 460

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 29,3 la sută în semestrul I 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire3 a fost 8,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 iunie 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.