Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - mai 2010

13.07.2010

În perioada ianuarie-mai 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 865 milioane euro, în creştere cu 45,7 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 55,0 la sută faţă de perioada ianuarie-mai 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-mai 2009r ianuarie-mai 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 17 324 19 290 -1 966 18 608 21 473 -2 865
A. Bunuri şi servicii 13 916 16 763 -2 847 16 226 19 008 -2 782
a. Bunuri (export fob - import fob)s 11 075 13 846 -2 771 13 820 16 264 -2 444
b. Servicii 2 841 2 917 -76 2 406 2 744 -338
- transport 824 765 59 816 824 -8
- turism - călătorii 360 378 -18 274 398 -124
- alte servicii 1 657 1 774 -117 1 316 1 522 -206
B. Venituri 503 1 488 -985 370 1 292 -922
C. Transferuri curente 2 905 1 039 1 866 2 012 1 173 839

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-mai 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,0 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 433 milioane euro (comparativ cu 2 094 milioane euro în perioada ianuarie-mai 2009), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 1 205 milioane euro (comparativ cu 1 240 milioane euro), iar creditele intra-grup1 228 milioane euro (comparativ cu 854 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 mai 2010 de 71 232 milioane euro (81,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,6 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2010 nivelul de 15 852 milioane euro (18,2 la sută din total datorie externă), mai mare cu 8,6 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 mai 2010
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-mai 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-mai 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 31.05.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 604 71 232 5 008
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 610 515
I.2. Datorie public garantatăb) 1 521 1 869 81
I.3. Datorie negarantată public 39 171 38 889 3 722
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 344 626e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 7 520 64
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 15 852 8350e
Total datorie externă (I+II) 80 200 87 084 13 358

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 30,9 la sută în perioada ianuarie-mai 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire3 a fost 9,3 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.