Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - aprilie 2010

16.06.2010

În perioada ianuarie-aprilie 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 060 milioane euro, în creştere cu 40,3 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 61,2 la sută faţă de perioada ianuarie-aprilie 2009.

- milioane euro -
  ianuarie-aprilie 2009r ianuarie-aprilie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 13 939 15 407 -1 468 14 607 16 667 -2 060
A. Bunuri şi servicii 11 062 13 355 -2 293 12 731 14 744 -2 013
a. Bunuri (export fob - import fob)s 8 764 10 991 -2 227 10 811 12 576 -1 765
b. Servicii 2 298 2 364 -66 1 920 2 168 -248
- transport 665 614 51 657 665 -8
- turism - călătorii 277 295 -18 213 328 -115
- alte servicii 1 356 1 455 -99 1 050 1 175 -125
B. Venituri 415 1 145 -730 329 980 -651
C. Transferuri curente 2 462 907 1 555 1 547 943 604

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-aprilie 2010 a fost finanţat în proporţie de 55,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 1 135 milioane euro (comparativ cu 1 796 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2009), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 975 milioane euro (comparativ cu 1 088 milioane euro), iar creditele intra-grup1 160 milioane euro (comparativ cu 708 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 30 aprilie 2010 de 70 474 milioane euro (81,4 la sută din total datorie externă), în creştere cu 7,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2010 nivelul de 16 116 milioane euro (18,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 10,4 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 30 aprilie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-aprilie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-aprilie 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 30.04.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 604 70 474 4 208 
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 404 322 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 521 1 850 63 
I.3. Datorie negarantată public 39 171 38 718 3 389 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 317 419e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 7 185 15 
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 16 116 6 835e
Total datorie externă (I+II) 80 200 86 590 11 043 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 33,1 la sută în perioada ianuarie-aprilie 2010, similară cu cea înregistrată în anul 2009. Gradul de acoperire3 a fost 9,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.