Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - trimestrul I 2010

17.05.2010

În trimestrul I 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 506 milioane euro, în creştere cu 65,5 la sută în raport cu trimestrul I 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 62,8 la sută faţă de trimestrul I 2009.

- milioane euro -
  Trimestrul I 2009r Trimestrul I 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 10 525 11 435 -910 10 642 12 148 -1 506
A. Bunuri şi servicii 8 280 9 891 -1 611 9 220 10 662 -1 442
a. Bunuri (export fob - import fob)s 6 601 8 148 -1 547 7 879 9 048 -1 169
b. Servicii 1 679 1 743 -64 1 341 1 614 -273
- transport 482 459 23 410 480 -70
- turism - călătorii 200 214 -14 115 234 -119
- alte servicii 997 1 070 -73 816 900 -84
B. Venituri 309 827 -518 207 725 -518
C. Transferuri curente 1 936 717 1 219 1 215 761 454

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent curent în trimestrul I 2010 a fost finanţat în proporţie de 50,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 754 milioane euro (comparativ cu 1 475 milioane euro în trimestrul I 2009), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 650 milioane euro (comparativ cu 993 milioane euro), iar creditele intra-grup1 104 milioane euro (comparativ cu 482 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 31 martie 2010 de 70 157 milioane euro (81,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 6,9 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 martie 2010 nivelul de 15 877 milioane euro (18,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 8,8 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 31 martie 2010*
şi serviciul datoriei externe în trimestrul I 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
trimestrul I 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 31.03.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 604 70 157 3 191
I.1. Datorie publică directăa) 11 984 15 347 234
I.2. Datorie public garantatăb) 1 521 1 854 49
I.3. Datorie negarantată public 39 171 38 391 2 499
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 444 393e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 7 121 16
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 15 877 5 440e
Total datorie externă (I+II) 80 200 86 034 8 631

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 34,6 la sută în trimestrul I 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire3 a fost 9,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 martie 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.