Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - februarie 2010

13.04.2010

În perioada ianuarie-februarie 2010 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 754 milioane euro, în creştere cu 64,3 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2009. Influenţa determinantă asupra majorării soldului contului curent a avut-o balanţa transferurilor curente, care a înregistrat un sold mai mic cu 68,5 la sută faţă de perioada ianuarie-februarie 2009.

- milioane euro -
  ianuarie - februarie 2009r ianuarie -februarie 2010p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 813 7 272 -459 6 739 7 493 -754
A. Bunuri şi servicii 5 110 6 235 -1 125 5 726 6 436 -710
a. Bunuri (export fob - import fob)s 4 010 5 138 -1 128 4 883 5 455 -572
b. Servicii 1 100 1 097 3 843 981 -138
- transport 310 285 25 282 271 11
- turism - călătorii 119 139 -20 68 144 -76
- alte servicii 671 673 -2 493 566 -73
B. Venituri 213 536 -323 139 495 -356
C. Transferuri curente 1 490 501 989 874 562 312

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-februarie 2010 a fost finanţat în proporţie de 61,8 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 466 milioane euro (comparativ cu 1 326 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2009), acestea fiind în integralitate de natura participaţiilor la capital.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a fost la 28 februarie 2010 de 67 737 milioane euro (82,3 la sută din total datorie externă), în creştere cu 3,5 la sută faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2010 nivelul de 14 611 milioane euro (17,7 la sută din total datorie externă), înregistrând aproximativ acelaşi nivel faţă de 31 decembrie 2009.

Datoria externă a României la 28 februarie 2010*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-februarie 2010
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
ianuarie-februarie 2010p
Sold la 31.12.2009p Sold la 28.02.2010p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 65 465 67 737 2 313
I.1. Datorie publică directăa) 11 969 13 334 148
I.2. Datorie public garantatăb) 1 520 1 527 33
I.3. Datorie negarantată public 39 048 38 480 1 809
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 7 242 7 234 307e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) 5 686 7 162 16
II. Datorie externă pe termen scurt 14 596 14 611 4 179e
Total datorie externă (I+II) 80 061 82 348 6 492

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung1 a fost 40,4 la sută în perioada ianuarie-februarie 2010, comparativ cu 33,1 la sută în anul 2009. Gradul de acoperire2 a fost 10,1 luni de importuri de bunuri şi servicii la 28 februarie 2010, faţă de 8,6 luni la 31 decembrie 2009.


1) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
2) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă