Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna aprilie 2007

25.05.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii aprilie 2007 de 113 134,9 milioane lei. Faţă de luna martie 2007 aceasta a crescut cu 0,3 la sută (-0,2 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2006 masa monetară a crescut cu 28,5 la sută (23,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2007

(mil. RON)
Aprilie 2007/
Martie 2007
(%)
Aprilie 2007/
Aprilie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 55 231,1 0,8 57,9
Numerar în circulaţie 15 462,5 3,2 24,0
Depozite overnight *** 39 768,5 -0,2 76,7
M2 (masa monetară intermediară) 112 943,8 0,5 28,8
M1 55 231,1 0,8 57,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 57 712,7 0,2 9,4
M3 (masa monetară în sens larg) 113 134,9 0,3 28,5
M2 112 943,8 0,5 28,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 191,1 -45,1 -36,4

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2007
(mil. RON)
Aprilie 2007/Martie 2007
(%)
Aprilie 2007/Aprilie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 113 134,9 0,3 28,5
Active externe nete 36 981,9 -0,6 -3,2
Active interne nete 76 153,0 0,8 52,9

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete au scăzut în luna aprilie cu 0,6 la sută, până la 36 981,9 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 0,6 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al diminuării cu 0,8 la sută a componentei "Aur".

Activele interne nete au crescut cu 0,8 la sută, înregistrând nivelul de 76 153,0 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna aprilie cu 3,7 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2007, până la nivelul de 102 606,1 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,9 la sută (3,4 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 3,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,3 la sută). La 30 aprilie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 52,6 la sută (47,0 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2006, pe seama majorării cu 54,8 la sută a componentei în lei (49,2 la sută în termeni reali) şi cu 50,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 56,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2007
(mil. RON)
Aprilie 2007/Martie 2007
(%)
Aprilie 2007/Aprilie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 102 606,1 3,7 52,6
Credit neguvernamental în lei: 53 010,5 3,9 54,8
- gospodării ale populaţiei 25 778,1 3,2 65,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 27 232,5 4,5 45,7
Credit neguvernamental în valută: 49 595,6 3,4 50,3
- gospodării ale populaţiei 18 982,6 3,8 89,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 30 613,0 3,2 33,1

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna aprilie cu 15,1 la sută, până la 7614,5 milioane lei. La 30 aprilie 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 189,3 la sută (182,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie cu 0,3 la sută faţă de luna martie 2007, până la nivelul de 98 850,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2007
(mil. RON)
Aprilie 2007/Martie 2007
(%)
Aprilie 2007/Aprilie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 98 850,1 0,3 31,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 67 896,3 0,9 38,8
- gospodării ale populaţiei 33 798,7 2,3 48,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 34 097,6 -0,3 30,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 30 953,8 -1,2 16,8
- gospodării ale populaţiei 17 706,0 1,3 40,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 13 247,8 -4,4 -4,4

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,3 la sută, până la 33 798,7 milioane lei. La 30 aprilie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 48,2 la sută (42,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 34 097,6 milioane lei. La 30 aprilie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 30,6 la sută ( 25,8 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au diminuat cu 1,2 la sută, până la nivelul de 30 953,8 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 0,4 la sută, până la 9 303,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 22,0 la sută; depunerile în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,1 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 3,6 la sută.


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile

 

NOTĂ:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasibani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).