Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în anul 2009

12.02.2010

În anul 2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 5 054 milioane euro, în scădere cu 68,7 la sută faţă de anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 6 754 milioane euro, în scădere cu 64,7 la sută faţă de anul 2008.

- milioane euro -
  2008r 2009p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 53 582 69 739 -16 157 43 833 48 887 -5 054
A. Bunuri şi servicii 42 479 60 929 -18 450 36 036 43 057 -7 021
a. Bunuri (export fob - import fob)s 33 725 52 834 -19 109 29 036 35 790 -6 754
b. Servicii 8 754 8 095 659 7 000 7 267 -267
- transport 2 684 2 697 -13 2 067 1 995 72
- turism - călătorii 1 358 1 477 -119 882 1 053 -171
- alte servicii 4 712 3 921 791 4 051 4 219 -168
B. Venituri 2 268 5 951 -3 683 1 159 3 290 -2 131
C. Transferuri curente 8 835 2 859 5 976 6 638 2 540 4 098

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în anul 2009 a fost finanţat în proporţie de 96,9 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 4 899 milioane euro (comparativ cu 9 496 milioane euro în anul 2008), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 3 065 milioane euro (comparativ cu 4 873 milioane euro), iar creditele intra-grup1 1 834 milioane euro (comparativ cu 4 623 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 decembrie 2009 nivelul de 64 208 milioane euro (81,6 la sută din total datorie externă), în creştere cu 24,0 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2009 nivelul de 14 448 milioane euro (18,4 la sută din total datorie externă), în scădere cu 29,8 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 decembrie 2009*
şi serviciul datoriei externe în anul 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în anul 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.12.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 762 64 208 11 391 
I.1. Datorie publică directăa) 9 028 11 975 1 360 
I.2. Datorie public garantatăb) 1 721 1 520 345 
I.3. Datorie negarantată public 35 546 37 785 7 388 
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 7 242 2 197e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 5 686 101 
II. Datorie externă pe termen scurt 20 592 14 448 32 697e
Total datorie externă (I+II) 72 354 78 656 44 088 

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung 2 a fost 31,6 la sută în anul 2009, comparativ cu 30,7 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire 3 a fost 8,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2009, faţă de 5,6 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.