Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna mai 2007

26.06.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii mai 2007 de 112 826,5 milioane lei. Faţă de luna aprilie 2007 aceasta a scăzut cu 0,3 la sută (-0,9 la sută în termeni reali), iar în raport cu mai 2006 masa monetară a crescut cu 23,0 la sută (18,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 mai 2007

(mil. RON)
mai 2007/
aprilie 2007
(%)
mai 2007/
mai 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 56 714,7 2,7 53,4
Numerar în circulaţie 15 905,9 2,9 26,3
Depozite overnight *** 40 808,8 2,6 67,5
M2 (masa monetară intermediară) 112 663,8 -0,2 23,2
M1 56 714,7 2,7 53,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 55 949,1 -3,1 2,7
M3 (masa monetară în sens larg) 112 826,5 -0,3 23,0
M2 112 663,8 -0,2 23,2
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 162,7 -14,9 -48,1

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 mai 2007
(mil. RON)
mai 2007/aprilie 2007
(%)
mai 2007/mai 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 112 826,5 -0,3 23,0
Active externe nete 34 032,3 -8,0 -11,6
Active interne nete 78 794,2 3,5 48,0

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete au scăzut în luna mai cu 8,0 la sută, până la 34 032,3 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 8,7 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al diminuării cu 3,6 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 3,5 la sută, înregistrând nivelul de 78 794,2 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna mai cu 3,8 la sută (3,1 la sută în termeni reali) faţă de luna aprilie 2007, până la nivelul de 106 499,9 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 4,4 la sută (3,7 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 3,2 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,9 la sută). La 31 mai 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 49,1 la sută (43,6 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2006, pe seama majorării cu 50,3 la sută a componentei în lei (44,8 la sută în termeni reali) şi cu 47,8 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 59,8 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 mai 2007
(mil. RON)
mai 2007/aprilie 2007
(%)
mai 2007/mai 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 106 499,9 3,8 49,1
Credit neguvernamental în lei: 55 336,6 4,4 50,3
- gospodării ale populaţiei 26 946,3 4,5 59,5
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28 390,3 4,3 42,6
Credit neguvernamental în valută: 51 163,3 3,2 47,8
- gospodării ale populaţiei 19 896,3 4,8 80,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 267,0 2,1 32,4

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna mai cu 2,7 la sută, până la 7 821,9 milioane lei. La 31 mai 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 224,9 la sută (213,0 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali s-au redus în luna mai cu 0,6 la sută faţă de luna aprilie 2007, până la nivelul de 98 229,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 mai 2007
(mil. RON)
mai 2007/aprilie 2007
(%)
mai 2007/mai 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 98 229,1 -0,6 24,3
Depozite în lei ale rezidenţilor: 67 256,5 -0,9 29,9
- gospodării ale populaţiei 34 137,5 1,0 45,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 33 119,0 -2,9 16,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 30 972,6 0,1 13,8
- gospodării ale populaţiei 17 904,6 1,1 39,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 13 068,0 -1,4 -9,0

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,0 la sută, până la 34 137,5 milioane lei. La 31 mai 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 45,9 la sută (40,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 2,9 la sută, până la 33 119,0 milioane lei. La 31 mai 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 16,7 la sută (12,4 la sută în termeni reali) faţă de 31 mai 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 0,1 la sută, până la nivelul de 30 972,6 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,7 la sută, până la 9 464,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 23,0 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 50,6 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 1,6 la sută.


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile

 

NOTĂ:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasibani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).