Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna septembrie 2007

24.10.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii septembrie 2007 de 126 678,9 milioane lei. Faţă de luna august 2007 aceasta a crescut cu 1,8 la sută (0,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu septembrie 2006 masa monetară a crescut cu 28,2 la sută (20,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2007

(mil. lei)
septembrie 2007/
august 2007
(%)
septembrie 2007/
septembrie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 66 667,1 2,4 58,2
Numerar în circulaţie 18 907,3 3,0 31,1
Depozite overnight *** 47 759,8 2,1 72,3
M2 (masa monetară intermediară) 126 507,9 1,8 28,4
M1 66 667,1 2,4 58,2
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 59 840,8 1,1 6,2
M3 (masa monetară în sens larg) 126 678,9 1,8 28,2
M2 126 507,9 1,8 28,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 171,0 3,9 -49,4

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2007
(mil. lei)
septembrie 2007/august 2007
(%)
septembrie 2007/septembrie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 126 678,9 1,8 28,2
Active externe nete 30 885,4 -5,2 -14,9
Active interne nete 95 793,5 4,3 53,2

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete s-au diminuat în luna septembrie cu 5,2 la sută, până la 30 885,4 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 8,0 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 9,2 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 4,3 la sută, înregistrând nivelul de 95 793,5 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna septembrie cu 5,7 la sută (4,6 la sută în termeni reali) faţă de luna august 2007, până la nivelul de 129 062,2 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 4,0 la sută (2,9 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 7,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,7 la sută). La 30 septembrie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 52,9 la sută (44,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2006, pe seama majorării cu 40,9 la sută a componentei în lei (32,9 la sută în termeni reali) şi cu 66,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 75,0 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2007
(mil. lei)
septembrie 2007/august 2007
(%)
septembrie 2007/septembrie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 129 062,2 5,7 52,9
Credit neguvernamental în lei: 62 649,1 4,0 40,9
- gospodării ale populaţiei 31 007,8 3,3 44,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 31 641,3 4,7 37,5
Credit neguvernamental în valută: 66 413,1 7,4 66,2
- gospodării ale populaţiei 29 470,3 9,2 105,3
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 36 942,8 6,0 44,3

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna septembrie cu 3,1 la sută, până la 8 648,6 milioane lei. La 30 septembrie 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 268,5 la sută (247,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie cu 1,5 la sută faţă de luna august 2007, până la nivelul de 109 658,5 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2007
(mil. lei)
septembrie 2007/august 2007
(%)
septembrie 2007/septembrie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 109 658,5 1,5 29,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 75 204,2 0,2 34,2
- gospodării ale populaţiei 37 722,1 0,7 52,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 37 482,1 -0,3 20,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 34 454,3 4,5 20,2
- gospodării ale populaţiei 20 824,0 7,2 44,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 13 630,3 0,6 -4,5

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,7 la sută, până la 37 722,1 milioane lei. La 30 septembrie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 52,0 la sută (43,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au diminuat cu 0,3 la sută, până la 37 482,1 milioane lei. La 30 septembrie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 20,0 la sută (13,2 la sută în termeni reali) faţă de 30 septembrie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 4,5 la sută, până la nivelul de 34 454,3 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,9 la sută, până la 10 266,8 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 26,3 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 51,9 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 0,5 la sută.


1 inclusiv titlurile de valoare negociabile

 

NOTĂ:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasibani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).