Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2009

15.01.2010

În perioada 1.01-30.11.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 4 681 milioane euro, în scădere cu 69,4 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 5 973 milioane euro, în scădere cu 66,5 la sută faţă de perioada ianuarie-noiembrie 2008.

- milioane euro -
  ianuarie-noiembrie 2008r ianuarie-noiembrie 2009p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 49 758 65 057 -15 299 39 531 44 212 -4 681
A. Bunuri şi servicii 39 731 57 014 -17 283 32 676 39 013 -6 337
a. Bunuri (export fob - import fob)s 31 769 49 580 -17 811 26 688 32 661 -5 973
b. Servicii 7 962 7 434 528 5 988 6 352 -364
- transport 2 469 2 529 -60 1 748 1 806 -58
- turism - călătorii 1 255 1 375 -120 829 916 -87
- alte servicii 4 238 3 530 708 3 411 3 630 -219
B. Venituri 2 024 5 429 -3 405 1 024 2 962 -1 938
C. Transferuri curente 8 003 2 614 5 389 5 831 2 237 3 594

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-noiembrie 2009 a fost finanţat în proporţie de 81,7 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 3 826 milioane euro (comparativ cu 8 642 milioane euro în perioada ianuarie-noiembrie 2008), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 2053 milioane euro (comparativ cu 4660 milioane euro), iar creditele intra-grup1 1 773 milioane euro (comparativ cu 3982 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 30 noiembrie 2009 nivelul de 63 366 milioane euro (80,7 la sută din total datorie externă), în creştere cu 23,2 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2009 nivelul de 15 138 milioane euro (19,3 la sută din total datorie externă), în scădere cu 26,5 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-noiembrie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada
ianuarie-noiembrie
2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 30.11.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 440 63 366 9 999
I.1. Datorie publică directăa) 9 010 11 775 1 122
I.2. Datorie public garantatăb) 1 720 1 531 298
I.3. Datorie negarantată public 35 243 37 271 6 364
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 7 206 2 114e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 5 583 101
II. Datorie externă pe termen scurt 20 592 15 138 28 750e
Total datorie externă (I+II) 72 032 78 504 38 749

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv cele conform OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung 2 fost 30,6 la sută în perioada 1.01-30.11.2009, comparativ cu 30,7 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire 3 a fost 8,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 noiembrie 2009, faţă de 5,6 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.