Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna octombrie 2007

26.11.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii octombrie 2007 de 128 873,1 milioane lei. Faţă de luna septembrie 2007 aceasta a crescut cu 1,7 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar în raport cu octombrie 2006 masa monetară a crescut cu 28,8 la sută (20,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2007

(mil. lei)
octombrie 2007/
septembrie 2007
(%)
octombrie 2007/
octombrie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 68 155,6 2,2 55,9
Numerar în circulaţie 18 434,1 -2,5 32,1
Depozite overnight *** 49 721,5 4,1 67,0
M2 (masa monetară intermediară) 128 738,3 1,8 29,1
M1 66 155,6 2,2 55,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 60 582,7 1,2 8,2
M3 (masa monetară în sens larg) 128 873,1 1,7 28,8
M2 128 738,3 1,8 29,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 134,8 -21,2 -60,6

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2007
(mil. lei)
octombrie 2007/septembrie 2007
(%)
octombrie 2007/octombrie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 128 873,1 1,7 28,8
Active externe nete 29 047,9 -5,9 -34,2
Active interne nete 99 825,2 4,2 78,7

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete s-au diminuat în luna octombrie cu 5,9 la sută, până la 29 047,9 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 8,1 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 3,5 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 4,2 la sută, înregistrând nivelul de 99 825,2 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna octombrie cu 3,3 la sută (2,3 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie 2007, până la nivelul de 133 319,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 3,3 la sută (2,3 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în euro a crescut cu 4,0 la sută (exprimat în lei, creditul în valută a crescut cu 3,3 la sută). La 31 octombrie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 51,4 la sută (41,7 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2006, pe seama majorării cu 40,5 la sută a componentei în lei (31,5 la sută în termeni reali) şi cu 63,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 72,4 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2007
(mil. lei)
octombrie 2007/septembrie 2007
(%)
octombrie 2007/octombrie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 133 319,6 3,3 51,4
Credit neguvernamental în lei: 64 689,8 3,3 40,5
- gospodării ale populaţiei 32 079,6 3,5 44,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 32 610,2 3,1 36,3
Credit neguvernamental în valută: 68 629,8 3,3 63,3
- gospodării ale populaţiei 31 178,3 5,8 105,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 37 451,5 1,4 39,7

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna octombrie cu 2,7 la sută, până la 8 879,3 milioane lei. La 31 octombrie 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 227,1 la sută (206,2 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna octombrie cu 2,5 la sută faţă de luna septembrie 2007, până la nivelul de 112 385,2 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2007
(mil. lei)
octombrie 2007/septembrie 2007
(%)
octombrie 2007/octombrie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 112 385,2 2,5 29,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 76 353,3 1,5 34,6
- gospodării ale populaţiei 38 451,6 1,9 52,7
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 37 901,7 1,1 20,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 36 031,9 4,6 20,9
- gospodării ale populaţiei 21 245,6 2,0 43,0
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 14 786,3 8,5 -1,0

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,9 la sută, până la 38 451,6 milioane lei. La 31 octombrie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 52,7 la sută (42,9 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 1,1 la sută, până la 37 901,7 milioane lei. La 31 octombrie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 20,2 la sută (12,5 la sută în termeni reali) faţă de 31 octombrie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 4,6 la sută, până la nivelul de 36 031,9 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 5,2 la sută, până la 10 800,9 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 27,6 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 50,9 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 4,5 la sută.


 

 

NOTĂ:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasibani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).