Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna noiembrie 2007

28.12.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii noiembrie 2007 de 136 171,0 milioane lei. Faţă de luna octombrie 2007 aceasta a crescut cu 5,7 la sută (4,7 la sută în termeni reali), iar în raport cu noiembrie 2006 masa monetară a crescut cu 34,6 la sută (26,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2007

(mil. lei)
noiembrie 2007/
octombrie 2007
(%)
noiembrie 2007/
noiembrie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 72 824,3 6,8 69,9
Numerar în circulaţie 19 700,1 6,9 41,3
Depozite overnight *** 53 124,2 6,8 83,6
M2 (masa monetară intermediară) 136 109,0 5,7 35,0
M1 72 824,3 6,8 69,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 63 284,7 4,5 9,3
M3 (masa monetară în sens larg) 136 171,0 5,7 34,6
M2 136 109,0 5,7 35,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 62,0 -54,0 -82,1

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2007
(mil. lei)
noiembrie 2007/octombrie 2007
(%)
noiembrie 2007/noiembrie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 136 171,0 5,7 34,6
Active externe nete 28 515,6 -1,8 -29,5
Active interne nete 107 655,4 7,8 77,4

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete s-au diminuat în luna noiembrie cu 1,8 la sută, până la 28 515,6 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul reducerii cu 3,4 la sută a componentei "Valute" şi al creşterii cu 4,0 la sută a componentei "Aur", pe seama reevaluării stocului de aur.

Activele interne nete au crescut cu 7,8 la sută, înregistrând nivelul de 107 655,4 milioane lei.

Creditul neguvernamental a crescut în luna noiembrie cu 5,8 la sută (4,9 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie 2007, până la nivelul de 141 117,6 milioane lei. Creditul în lei a crescut cu 2,4 la sută (1,5 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 9,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 4,0 la sută). La 30 noiembrie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 55,1 la sută (45,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2006, pe seama majorării cu 38,1 la sută a componentei în lei (29,5 la sută în termeni reali) şi cu 74,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 70,9 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2007
(mil. lei)
noiembrie 2007/octombrie 2007
(%)
noiembrie 2007/noiembrie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 141 117,6 5,8 55,1
Credit neguvernamental în lei: 66 272,2 2,4 38,1
- gospodării ale populaţiei 32 925,4 2,6 44,8
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 33 346,8 2,3 32,0
Credit neguvernamental în valută: 74 845,4 9,1 74,0
- gospodării ale populaţiei 34 891,2 11,9 123,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 954,2 6,7 46,0

*date provizorii
**date comparabile

Creditul1 guvernamental (al administraţiei centrale, administraţiilor locale, administraţiilor sistemelor de asigurări sociale) a crescut în luna noiembrie cu 5,6 la sută, până la 9 373,8 milioane lei. La 30 noiembrie 2007, creditul guvernamental a înregistrat o creştere de 297,3 la sută (272,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2006.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna noiembrie cu 5,6 la sută faţă de luna octombrie 2007, până la nivelul de 118 642,0 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2007
(mil. lei)
noiembrie 2007/octombrie 2007
(%)
noiembrie 2007/noiembrie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 118 642,0 5,6 35,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 80 149,5 5,0 37,3
- gospodării ale populaţiei 40 149,0 4,4 52,9
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 000,5 5,5 24,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 38 492,5 6,8 30,8
- gospodării ale populaţiei 23 050,1 8,5 55,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 15 442,4 4,4 5,9

*date provizorii
**date comparabile
***sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 4,4 la sută, până la 40 149,0 milioane lei. La 30 noiembrie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 52,9 la sută (43,4 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 5,5 la sută, până la 40 000,5 milioane lei. La 30 noiembrie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 24,4 la sută (16,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 noiembrie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au crescut cu 6,8 la sută, până la nivelul de 38 492,5 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au crescut cu 1,9 la sută, până la 11 006,3 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 28,4 la sută; depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 52,3 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) s-au majorat cu 4,0 la sută.


 

 

NOTĂ:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasibani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).