Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - octombrie 2009

11.12.2009

În perioada 1.01-31.10.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 954 milioane euro, în scădere cu 72,2 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 5 414 milioane euro, în scădere cu 66,9 la sută faţă de perioada ianuarie-octombrie 2008.

- milioane euro -
  ianuarie-octombrie 2008r ianuarie-octombrie 2009p
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 45 720 59 925 -14 205 36 023 39 977 -3 954
A. Bunuri şi servicii 36 413 52 367 -15 954 29 575 35 223 -5 648
a. Bunuri (export fob - import fob)s 29 199 45 567 -16 368 23 905 29 319 -5 414
b. Servicii 7 214 6 800 414 5 670 5 904 -234
- transport 2 228 2 325 -97 1 653 1 630 23
- turism - călătorii 1 164 1 269 -105 780 856 -76
- alte servicii 3 822 3 206 617 3 237 3 418 -181
B. Venituri 1 879 5 188 -3 309 968 2 738 -1 770
C. Transferuri curente 7 428 2 370 5 058 5 480 2 016 3 464

r date revizuite
p date provizorii
S Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-octombrie 2009 a fost finanţat în proporţie de 94,1 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 3 720 milioane euro (comparativ cu 7 667 milioane euro în perioada ianuarie-octombrie 2008), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) au însumat 1 946 milioane euro (comparativ cu 4 480 milioane euro), iar creditele intra-grup1 1 774 milioane euro (comparativ cu 3 187 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 octombrie 2009 nivelul de 62 904 milioane euro (80,7 la sută din total datorie externă), în creştere cu 22,3 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2009 nivelul de 14 996 milioane euro (19,3 la sută din total datorie externă), în scădere cu 27,2 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 octombrie 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-octombrie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada
ianuarie-octombrie
2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.10.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 440 62 904 8 242
I.1. Datorie publică directăa) 9 010 11 439 1 024
I.2. Datorie public garantatăb) 1 720 1 540 280
I.3. Datorie negarantată public 35 243 37 162 5 382
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 7 151 1482e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 5 612 74
II. Datorie externă pe termen scurt 20 592 14 996 26771e
Total datorie externă (I+II) 72 032 77 900 35 013

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică, inclusiv OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică;
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 27,9 la sută în perioada 1.01-31.10.2009, comparativ cu 31,5 la sută în anul 2008.Gradul de acoperire3 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 octombrie 2009, faţă de 5,6 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.