Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - septembrie 2009

11.11.2009

În perioada 1.01-30.09.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 313 milioane euro, în scădere cu 74,6 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 4 769 milioane euro, în scădere cu 67,3 la sută faţă de perioada ianuarie-septembrie 2008.

- milioane euro -
  ianuarie-septembrie 2008* ianuarie-septembrie 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 40 765 53 808 -13 043 32 232 35 545 -3 313
A. Bunuri şi servicii 32 362 46 590 -14 228 26 276 31 239 -4 963
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 25 935 40 533 -14 598 21 182 25 951 -4 769
b. Servicii 6 427 6 057 370 5 094 5 288 -194
- transport 1 978 2 069 -91 1 467 1 444 23
- turism - călătorii 1 001 1 137 -136 702 757 -55
- alte servicii 3 448 2 851 597 2 925 3 087 -162
B. Venituri 1 678 5 122 -3 444 877 2 484 -1 607
C. Transferuri curente 6 725 2 096 4 629 5 079 1 822 3 257

  * date revizuite
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-septembrie 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 3 525 milioane euro (comparativ cu 6 994 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2008), din care creditele intra-grup1 au însumat 1 774 milioane euro (comparativ cu 2 417 milioane euro), iar participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) 1 751 milioane euro (comparativ cu 4 577 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 30 septembrie 2009 nivelul de 62 863 milioane euro (80,5 la sută din total datorie externă), în creştere cu 22,2 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2009 nivelul de 15 262 milioane euro (19,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 25,9 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 30 septembrie 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-septembrie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada
ianuarie-septembrie 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 30.09.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 440 62 863 7 202
I.1. Datorie publică directăa) 9 010 11 204 944
I.2. Datorie public garantatăb) 1 720 1 557 267
I.3. Datorie negarantată public 35 243 37 271 4 526
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 7 189 1416e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 5 642 49
II. Datorie externă pe termen scurt 20 592 15 262 25385e
Total datorie externă (I+II) 72 032 78 125 32 587

*) Soldul este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă); de asemenea nu sunt incluse alocările de DST de la FMI.
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale conform legislaţiei privind datoria publică, inclusiv OUG nr. 99/2009 privind ratificarea Acordului „Stand-By” dintre România şi FMI;
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului „Stand-By” cu România, exclusiv suma primită de MFP de la FMI conform OUG nr. 99/2009.
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 fost 27,4 la sută în perioada 1.01-30.09.2009, comparativ cu 31,5 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire3 a fost 8,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2009, faţă de 5,6 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.