Comunicat de presă


Investiţiile străine directe în România în anul 2008

02.11.2009

Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) a fost realizată de Banca Naţională a României în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Obiectivul principal al cercetării statistice a fost determinarea investiţiilor străine directe în România la 31 decembrie 2008 pe baza soldului la începutul anului 2008 şi a fluxurilor (mişcărilor) în cursul exerciţiului financiar 2008, în întreprinderile investiţie străină directă rezidente.

 1. Fluxul net de investiţii străine directe în anul 2008

  9 496 milioane euro, din care:

  4 873 milioane euro participaţii la capital* (51,3%);

  4 623 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (48,7%).

 2. Soldul final de investiţii străine directe la 31 decembrie 2008

  48 798 milioane euro, din care:

  34 892 milioane euro participaţii la capital, inclusiv profitul reinvestit (71,5%);

  13 906 milioane euro credit net primit de la investitorii străini (28,5%).

2.1. Repartizarea investiţiilor străine directe pe principalele activităţi economice

Din punct de vedere al orientării investitorilor străini spre ramuri economice (conform CAEN Rev.2), ISD s-a localizat cu precădere în industria prelucrătoare (31,3% din total), în cadrul acesteia cele mai atractive fiind metalurgia (6,9%), industria alimentară, a băuturilor şi tutunului (4,6%), prelucrarea ţiţeiului, produse chimice, cauciuc şi mase plastice (4,3%), industria mijloacelor de transport (4,0%) şi ciment, sticlă, ceramică (3,6%).

  Sold ISD
la 31 dec. 2008
din care, imobilizări corporale şi necorporale
milioane euro % din TOTAL ISD milioane euro % din TOTAL ISD
TOTAL, din care 48 798 100,0 22 046 45,2
Industrie, din care: 20 138 41,3 12 336 25,3
Industria extractivă4,4 1 839 3,8
Industria prelucratoare 15 236 31,3 9 072 18,6
Energie electrică, termică, gaze, apă 2 744 5,6 1 425 2,9
Intermedieri financiare şi asigurări 10 026 20,5 1567 3,2
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 6 155 12,6 2 364 4,8
Comerţ 6 060 12,4 2 736 5,6
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 283 6,7 1 854 3,8
Alte activităţi 3 136 6,5 1 189 2,5

 

Activităţi care au atras de asemenea importante investiţii străine directe sunt: intermedieri financiare şi asigurări, care cuprind activitatea bancară şi de asigurări şi reprezintă 20,5% din totalul ISD, construcţii şi tranzacţii imobiliare (12,6%), comerţ (12,4%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (6,7%).

Imobilizările corporale şi necorporale, cu un sold la finele anului 2008 în valoare de 22046 milioane euro, reprezintă 45,2 % din totalul ISD, inducând un grad semnificativ de stabilitate al investiţiei străine directe.

Activităţile economice în care investiţiile străine directe în imobilizări corporale şi necorporale sunt semnificative sunt: industria (25,3% din total ISD), iar în cadrul acesteia industria prelucrătoare (cu 18,6% din total ISD), din cadrul căreia se remarcă industria metalurgică cu 4,0% din total ISD, comerţul (5,6%), construcţii şi tranzacţii imobiliare (4,8%), tehnologia informaţiei şi comunicaţii (3,8%), acestea corespunzând în mare măsură unor domenii predilecte de orientare a ISD.

2.2. Repartizarea investiţiilor străine directe pe regiuni de dezvoltare

Din punct de vedere teritorial se observă orientarea cu precădere a investiţiilor străine directe spre regiunea Bucureşti-Ilfov (62,7%), alte regiuni de dezvoltare beneficiare de importante ISD fiind regiunea CENTRU (8,5%), regiunea SUD-EST (7,3%), regiunea SUD (7,0%) şi regiunea VEST (5,4%).

  milioane EUR % din TOTAL
TOTAL, din care: 48 798 100,0
BUCUREŞTI 30 594 62,7
CENTRU 4 146 8,5
SUD-EST 3 551 7,3
SUD 3 411 7,0
VEST 2 626 5,4
NORD-VEST 2 108 4,3
SUD-VEST 1 226 2,5
NORD-EST 1 136 2,3

 

2.3. Repartizarea investiţiilor străine directe pe ţări de origine

Repartizarea a fost realizată în funcţie de ţara deţinătorului nemijlocit a cel puţin 10% din capitalul social al întreprinderilor investiţie străină directă rezidente.

Primele 5 ţări clasate după ponderea deţinută în soldul ISD la 31 decembrie 2008 sunt: Austria (18,8% faţă de 21,4 % în 2007), Olanda (17,2% faţă de 16,3% în 2007), Germania (15,4%, în creştere faţă de 11,7% în 2007), Franţa (8,8% la fel ca în 2007) şi Italia (7,3% faţă de 6,1% în 2007).

  milioane euro % din TOTAL
TOTAL, din care: 48 798 100,0
Austria 9 186 18,8
Olanda 8 402 17,2
Germania 7 509 15,4
Franţa 4 294 8,8
Italia 3 585 7,3
Grecia 3 154 6,5
Elveţia 2 298 4,7
Cipru 1 896 3,9
Luxemburg 1 107 2,3
Ungaria 878 1,8
Statele Unite ale Americii 869 1,8
Marea Britanie 727 1,5
Spania 604 1,2
Turcia 578 1,2
Alte ţări * 3 711 7,6

* ţări a căror investiţie este mai mică de 500 de milioane de euro

3. Tipuri de investiţii străine directe

Fluxul de participaţii la capital în întreprinderile ISD este diferenţiat în greenfield, fuziuni şi achiziţii şi dezvoltare de firme.

În anul 2008, 66,8% din participaţiile la întreprinderile investiţie străină directă, respectiv 3517 milioane euro, au revenit dezvoltărilor de firme, 32% din participaţii (1683,5 milioane euro) fuziunilor şi achiziţiilor (M&A), iar investiţiilor greenfield numai 1,2% (64,2 milioane euro).

Pentru a se putea aprecia impactul de durată al investiţiilor greenfield asupra economiei, au fost evidenţiate şi acumulările de investiţii străine directe în întreprinderile înfiinţate prin investiţii greenfield, denumite întreprinderi greenfield. La finele anului 2008 distribuirea pe principalele activităţi economice a soldului investiţiilor străine directe în întreprinderi greenfield se prezintă astfel:

  Total ISD milioane euro din care
Investiţii străine directe în întreprinderi greenfield
milioane euro % în total ISD/
activităţi economice
TOTAL, din care: 48 798 24 707 50,6
Industrie, din care: 20 138 7 180 35,7
Industria extractivă 2 158 341 15,8
Industria prelucratoare 15 236 6 515 42,8
Energie electrică, termica, gaze şi apă 2 744 324 11,8
Intermedieri financiare şi asigurări 10 026 3 953 39,4
Construcţii şi tranzacţii imobiliare 6 155 4 284 69,6
Comerţ 6 060 5 226 86,2
Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 3 283 1 596 48,6
Alte activităţi 3 136 2 468 78,7

 

4. Exporturile şi importurile întreprinderilor investiţie străină directă

- milioane EUR -
  Exporturi (FOB) Importuri (CIF)
Întreprinderi investiţie străină directă % din total ramură Întreprinderi investiţie străină directă % din total ramură
TOTAL, din care: 21 126,6 73,0 32 715,4 62,6
Industrie, din care: 18 560,2 83,4 20 492,8 83,2
Industria prelucrătoare 17 165,3 83,1 19 206,7 83,0
Comerţ 1 985,5 53,8 10 358,3 48,8
Alte activităţi 580,9 19,3 1 864,3 32,9

NOTĂ: Exporturile şi importurile sunt agregate după activitatea de bază a firmelor, conform CAEN rev. 2. Nu sunt incluse exporturile şi importurile aferente activităţilor diviziunilor CAEN 84 Administraţie publică şi 97/98 Activităţi gospodării private.

Activitatea întreprinderilor investiţie străină directă, în ansamblul ei, are un impact pozitiv asupra balanţei comerciale a României, contribuţia la exporturi fiind de 73,0%, în timp ce la importuri este de 62,6%.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

 • Investiţia străină directă: relaţie investiţională de durată, între o entitate rezidentă şi o entitate nerezidentă; de regulă, implică exercitarea de către investitor a unei influenţe manageriale semnificative în întreprinderea în care a investit.

  Sunt considerate investiţii străine directe: capitalul social vărsat şi rezervele ce revin unui investitor nerezident care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris al unei întreprinderi rezidente, creditele dintre acest investitor şi întreprinderea în care a investit, precum şi profitul reinvestit de către acesta.

 • Investitorul străin direct: persoană juridică, persoană fizică sau grup de persoane ce acţionează concertat, care deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris (respectiv din capitalul de dotare al entităţilor fără personalitate juridică) sau cel puţin 10% din voturi, într-o întreprindere situată în afara propriei ţări de rezidenţă.
 • Intreprinderea investiţie străină directă: este o întreprindere cu sau fără personalitate juridică, în care un investitor nerezident deţine cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare în cazul întreprinderilor fără personalitate juridică (sucursale). Deţinerea a cel puţin 10% din capitalul social subscris sau din voturi, respectiv din capitalul de dotare, este primordială în stabilirea relaţiei de investiţie directă.
 • Investiţia directă reversibilă: relaţia investiţională de sens contrar investiţiei străine directe pe care o întreprindere investiţie străină directă rezidentă o are cu investitorul străin direct, dacă întreprinderea rezidentă are o participaţie de sub 10% din capitalul social al investitorului străin direct.
 • Componentele investiţiilor străine directe:
  • Capitaluri proprii: capitalul social subscris şi vărsat, atât în numerar cât şi prin contribuţii în natură, deţinut de nerezidenţi în companii rezidente, precum şi cota aferentă din rezerve; în mod corespunzător, în cazul sucursalelor, se ia în considerare capitalul de dotare aflat la dispoziţia acestora.
  • Creditul net: creditele primite de către întreprinderea investiţie străină directă de la investitorul străin direct sau din cadrul grupului de firme nerezidente din care face parte acesta, mai puţin creditele acordate de către întreprinderea investiţie străină directă   investitorului străin direct sau unei alte firme din cadrul grupului respectiv de firme.
 • Tipurile investiţiilor străine directe (diferenţiate după contribuţia fluxului de participaţii străine la capital în întreprinderile investiţie străină directă):
  • Greenfield: înfiinţarea de întreprinderi de către sau împreună cu investitori străini (investiţii pornite de la zero);
  • Fuziuni şi achiziţii: preluarea integrală sau parţială de întreprinderi de către investitori străini de la rezidenţi;
  • Dezvoltare de firme: majorarea deţinerilor de capital ale investitorilor străini în întreprinderi investiţie străină directă.

Au fost cercetate exhaustiv 6473 întreprinderi investiţie străină directă , cuprinzând întreprinderile cu cel puţin 20 de salariaţi (6242 de unităţi), toate instituţiile de credit cu capital străin (40 de unităţi), toate societăţile comerciale de asigurări cu capital străin (34 de unităţi), precum şi întreprinderile considerate atipice (toate întreprinderile investiţie străină directă care au cifra de afaceri sau capitalul social de cel puţin 30 milioane RON (157 de unităţi).

Reprezentativitatea la nivel de regiune de dezvoltare şi diviziune CAEN este asigurată de întreprinderile investiţie străină directă cercetate exhaustiv, care deţin o pondere de 87,3% în soldul ISD la 31 decembrie 2008.

Mulţimea de întreprinderi investiţie străină directă care nu a fost cuprinsă în cercetarea statistică exhaustiva (circa 36900) este reprezentată de eşantionul format din 1050 de unităţi. Volumul total de unităţi cercetate (exhaustiv plus eşantion) a fost de 7523.

Gradul de eroare al rezultatelor cercetării statistice privind investiţiile străine directe în România la 31 decembrie 2008 ( fluxuri şi solduri) este de ± 3%, fiind garantat cu o probabilitate de 97%.


* diminuate cu pierderea netă în sumă de 392 milioane euro

 

Raportul detaliat şi grafice privind cercetarea statistică sunt disponibile în pagina http://www.bnr.ro/Investitiile-straine-directe-3174.aspx