Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2009

13.10.2009

În perioada 1.01-31.08.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 449 milioane euro, în scădere cu 78,6 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 3 923 milioane euro, în scădere cu 68,6 la sută faţă de perioada ianuarie-august 2008.

- milioane euro -
  Ianuarie-August 2008* Ianuarie-August 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 36 154 47 599 -11 445 28 760 31 209 -2 449
A. Bunuri şi servicii 28 531 40 564 -12 033 23 291 27 283 -3 992
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 22 955 35 436 -12 481 18 560 22 483 -3 923
b. Servicii 5 576 5 128 448 4 731 4 800 -69
- transport 1 708 1 800 -92 1 337 1 269 68
- turism - călătorii 862 952 -90 631 658 -27
- alte servicii 3 006 2 376 630 2 763 2 873 -110
B. Venituri 1 507 5 222 -3 715 795 2 243 -1 448
C. Transferuri curente 6 116 1 813 4 303 4 674 1 683 2 991

  * date revizuite
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-august 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 3 154 milioane euro (comparativ cu 6 725 milioane euro în perioada ianuarie-august 2008), din care creditele intra-grup 1 au însumat 1 690 milioane euro (comparativ cu 2 992 milioane euro), iar participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit) 1 464 milioane euro (comparativ cu 3 733 milioane euro).

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 august 2009 nivelul de 60 068 milioane euro (78,1 la sută din total datorie externă), în creştere cu 17,3 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2009 nivelul de 16 850 milioane euro (21,9 la sută din total datorie externă), în scădere cu 24,1 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 august 2009*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-august 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada
ianuarie-august
2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.08.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 221 60 068 6 579
I.1. Datorie publică directăa) 9 012 10 248 868
I.2. Datorie public garantatăb) 1 721 1 596 223
I.3. Datorie negarantată public 35 021 36 674 4 040
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 6 775 1399e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 4 775 49
II. Datorie externă pe termen scurt 22 200 16 850 23960e
Total datorie externă (I+II) 73 421 76 918 30 539

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului "Stand-By" cu România, încheiat la data de 4 mai 2009 (prima tranşă în valoare de 4,37 miliarde DST)
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost a fost 28,2 la sută în perioada 1.01-31.08.2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire3 a fost 8,8 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 august 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.