Comunicat de presă


BNR în Sistemul European al Băncilor Centrale

03.01.2007

COMUNICAT

BNR în Sistemul European al Băncilor Centrale


Într-un comunicat, Banca Centrală Europeană consfinţeşte că, la 1 ianuarie 2007, Uniunea Europeană (UE) s-a extins prin aderarea a două noi state membre, respectiv Bulgaria şi România.

În consecinţă, începând cu această dată, băncile centrale naţionale (BCN) ale celor două noi state membre au fost integrate în Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Totodată, Guvernatorii acestora au devenit membri ai Consiliului General al Băncii Centrale Europene (BCE). În plus, experţii celor două BCN în Comitetele SEBC au statut de membru ori de câte ori acestea se întrunesc în structura respectivă. Având în vedere că Tratatele de aderare au fost semnate în luna aprilie 2005, Guvernatorii băncilor centrale ale celor două noi state membre şi experţii acestora au participat deja, în calitate de observatori, la întâlnirile Consiliului General şi, respectiv, ale comitetelor.

În comunicatul BCE se mai arată că noile state membre nu vor adopta euro imediat, ci numai după îndeplinirea criteriilor prevăzute în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Spre deosebire de Danemarca şi Marea Britanie, cele două noi state membre nu au dreptul de a recurge la "clauza de exceptare" de la adoptarea monedei unice.

Atât BCE, cât şi Comisia Europeană vor elabora rapoarte de convergenţă odată la doi ani sau la solicitarea unui "stat membru cu derogare". Aceste rapoarte stau la baza hotărârii Consiliului UE cu privire la îndeplinirea sau nu de către respectivul stat membru a condiţiilor necesare adoptării euro.

Într-un alt comunicat, BCE precizează că, la 1 ianuarie 2007, moneda euro a fost introdusă în Slovenia. Astfel, Slovenia a devenit al 13-lea stat membru UE care a adoptat moneda unică şi este primul dintre noile state membre care se alătură Uniunii Economice şi Monetare din Europa. Banca Centrală Europeană salută această nouă extindere a zonei euro.

Ca urmare a adoptării euro de către Slovenia, Banca Sloveniei este acum membru cu drepturi depline al Eurosistemului, cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi cele 12 bănci centrale naţionale ale celorlalte state membre UE care au adoptat euro. Conform Articolului 49 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, Banca Sloveniei a vărsat restul contribuţiei sale la capitalul BCE. De asemenea, Banca Sloveniei a transferat către BCE contribuţia sa la activele externe de rezervă ale BCE.

Integrarea instituţiilor financiar-monetare slovene în sistemul bancar al zonei euro la data de 1 ianuarie 2007 a fost deja luată în considerare la publicarea necesarului de lichiditate al zonei euro şi la stabilirea nivelului alocării de referinţă (benchmark allotment) pe 27 şi 28 decembrie 2006.

Lista instituţiilor financiar-monetare aflate pe teritoriul Sloveniei, care sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii, este publicată pe website-ul BCE, ca şi listele celorlalte state membre UE care au adoptat euro. Lista activelor aflate pe teritoriul Sloveniei, care sunt eligibile pentru constituirea de garanţii aferente operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului, este de asemenea disponibilă pe website-ul BCE la adresa http://www.ecb.int/stats/money/mfi/general/html/index.en.html.

Un al treilea comunicat al BCE menţionează că, potrivit Articolului 29 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, cotele băncilor centrale naţionale (BCN) în cheia de capital a BCE sunt ponderate cu cotele respectivelor state membre în totalul populaţiei şi în produsul intern brut ale UE, în proporţii egale, fiind comunicate BCE de către Comisia Europeană. Aceste ponderi fac obiectul unei ajustări o dată la cinci ani sau ori de câte ori noi state membre aderă la UE, ultima modificare având loc la 1 mai 2004, odată cu aderarea la UE a zece noi state membre.

La 1 ianuarie 2007, cheia de capital a BCE s-a modificat datorită aderării Băncii Naţionale a Bulgariei şi a Băncii Naţionale a României la Sistemul European al Băncilor Centrale.

În conformitate cu Articolul 49.3 din Statut, capitalul subscris al BCE se majorează automat atunci când un nou stat membru aderă la UE, iar BCN a acestuia aderă la SEBC. Creşterea se calculează prin înmulţirea valorii curente a capitalului subscris (5 565 000 000 EUR) cu raportul, în cadrul cheii de capital extinse, dintre ponderile BCN recent aderate şi ponderile BCN care erau deja membre ale SEBC. În consecinţă, la 1 ianuarie 2007, capitalul subscris al BCE a fost majorat la 5 760 652 402,58 EUR.

Deciziile adoptate în acest sens de BCE sunt disponibile pe website-ul BCE şi vor fi publicate în timp util în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

N.B. De la 3 ianuarie 2007, site-ul BNR (www.bnro.ro) conţine şi o secţiune specială în care sunt afişate, în limba română, comunicatele BCE. Începând din luna martie a.c., secţiunea respectivă va cuprinde şi publicaţiile BCE, traduse în limba română.