Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2009

11.09.2009

În perioada 1.01-31.07.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 717 milioane euro, în scădere cu 73,8 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 3 236 milioane euro, în scădere cu 69,4 la sută faţă de perioada ianuarie-iulie 2008.

- milioane euro -
  Ianuarie-Iulie 2008* Ianuarie-Iulie 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 31 177 41 549 -10 372 25 052 27 769 -2 717
A. Bunuri şi servicii 25 124 35 298 -10 174 20 587 23 865 -3 278
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 20 279 30 867 -10 588 16 345 19 581 -3 236
b. Servicii 4 845 4 431 414 4 242 4 284 -42
- transport 1 478 1 584 -106 1 204 1 102 102
- turism - călătorii 718 747 -29 540 638 -98
- alte servicii 2 649 2 100 549 2 498 2 544 -46
B. Venituri 1 344 4 625 -3 281 723 2 405 -1 682
C. Transferuri curente 4 709 1 626 3 083 3 742 1 499 2 243

  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-iulie 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 3097 milioane euro, comparativ cu 5 948 milioane euro în perioada ianuarie-iulie 2008. În perioada ianuarie-iulie 2009, din cele 3 097 milioane euro, creditele intra-grup1 au reprezentat 48,6 la sută, participaţiile la capital 41,2 la sută şi profitul reinvestit 10,2 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 iulie 2009 nivelul de 59 757 milioane euro (77,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 16,7 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2009 nivelul de 17 018 milioane euro (22,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 23,3 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 iulie 2009* şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-iulie 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe în perioada
ianuarie-iulie
2009p
Sold la
31.12.2008r
Sold la
31.07.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 221 59 757 5 794
I.1. Datorie publică directăa) 9 012 10 277 799
I.2. Datorie public garantatăb) 1 721 1 611 207
I.3. Datorie negarantată public 35 021 36 574 3 357
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 6 482 1382e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 4 813 49
II. Datorie externă pe termen scurt 22 200 17 018 21527e
Total datorie externă (I+II) 73 421 76 775 27 321

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului "Stand-By" cu România, încheiat la data de 4 mai 2009 (prima tranşă în valoare de 4,37 miliarde DST)
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 28,1 la sută în perioada 1.01-31.07.2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire3 a fost 8,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 iulie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.