Comunicat de presă


Comunicat de presă comun BNR - ARB

02.09.2009


În această perioadă, instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special sunt în plină campanie de actualizare/completare a datelor deţinute despre clienţii lor, persoanelor fizice şi juridice, pentru a asigura respectarea dispoziţiilor Legii nr.656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 9/2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului.

Potrivit Regulamentului (publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 527/14.07.2008, http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=312473) toate instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special trebuie să obţină de la clienţii lor în cel mai scurt timp, cel puţin următoarele informaţii:

1. pentru persoane fizice:

 1. numele şi prenumele şi, după caz, pseudonimul;
 2. data şi locul naşterii;
 3. codul numeric personal sau, dacă este cazul, un alt element unic de identificare similar;
 4. domiciliul şi, dacă este cazul, reşedinţa;
 5. numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;
 6. naţionalitatea;
 7. ocupaţia şi, după caz, numele angajatorului ori natura activităţii proprii;
 8. funcţia publică importantă deţinută, dacă este cazul (conform definiţiei din Legea 656/2002);
 9. numele beneficiarului real.

2. pentru persoanele juridice sau fără personalitate juridică:

 1. denumirea;
 2. forma juridică;
 3. sediul social şi, dacă este cazul, sediul unde se situează centrul de conducere şi de gestiune a activităţii statutare;
 4. numărul de telefon, fax, adresa de poştă electronică, după caz;
 5. tipul şi natura activităţii desfăşurate;
 6. identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii organelor statutare, sunt învestite cu competenţa de a conduce şi reprezenta entitatea, precum şi puterile acestora de angajare a entităţii;
 7. numele beneficiarului real sau, în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (2) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare, informaţii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real;
 8. identitatea persoanei care acţionează în numele clientului, precum şi informaţii pentru a se stabili că aceasta este autorizată/împuternicită în acest sens.

Regulamentul BNR nr.9/2008 stabileşte standardele minime pentru elaborarea de către instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special a propriilor norme de cunoaştere a clientelei ca parte esenţială a administrării riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului. În acest context, solicitarea de informaţii de catre fiecare entitate în parte poate avea o arie mai largă de cuprindere decât minimul prevăzut de regulament.

Precizăm că indiferent de produsul sau serviciul bancar pe care îl utilizează sau solicită, clienţii instituţiilor menţionate anterior trebuie să furnizeze informaţiile în cauză pentru a se asigura că efectuarea tranzacţiilor solicitate nu va fi întârziată până la actualizarea informaţiilor despre client.

Banca Naţională a României şi Asociaţia Română a Băncilor salută gradul ridicat de interes manifestat de clienţii instituţiilor de credit şi ai instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special care şi-au actualizat deja datele în conformitate cu cerinţele legislaţiei.

În acest context, BNR şi ARB invită clienţii instituţiilor de credit şi ai instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special la o colaborare strânsă în vederea actualizării/ completării informaţiilor solicitate.