Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă - semestrul I 2009

12.08.2009

În semestrul I 2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 375 milioane euro, în scădere cu 73,3 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 2 962 milioane euro, în scădere cu 67,2 la sută faţă de semestrul I 2008.

- milioane euro -
  Semestrul I 2008* Semestrul I 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 26 166 35 050 -8 884 21 043 23 418 -2 375
A. Bunuri şi servicii 21 087 29 736 -8 649 17 090 20 081 -2 991
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 17 027 26 053 -9 026 13 563 16 525 -2 962
b. Servicii 4 060 3 683 377 3 527 3 556 -29
- transport 1 218 1 333 -115 1 028 934 94
- turism - călătorii 618 559 59 446 502 -56
- alte servicii 2 224 1 791 433 2 053 2 120 -67
B. Venituri 1 075 3 889 -2 814 583 2 090 -1 507
C. Transferuri curente 4 004 1 425 2 579 3 370 1 247 2 123

  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în semestrul I 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2 894 milioane euro, comparativ cu 5 076 milioane euro în primele şase luni ale anului 2008. În semestrul I 2009, din cele 2 894 milioane euro, creditele intra-grup1 au reprezentat 49,7 la sută, participaţiile la capital 40,9 la sută şi profitul reinvestit 9,4 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 30 iunie 2009 nivelul de 57 237 milioane euro (75,8 la sută din total datorie externă), în creştere cu 11,7 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2009 nivelul de 18 239 milioane euro (24,2 la sută din total datorie externă), în scădere cu 17,8 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 30 iunie 2009* şi serviciul datoriei externe în semestrul I 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în semestrul I 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 30.06.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 51 221 57 237 5 328
I.1. Datorie publică directăa) 9 012 8 754 687
I.2. Datorie public garantatăb) 1 721 1 614 184
I.3. Datorie negarantată public 35 021 36 162 3 053
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 467 5 899 1 355e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 4 808 49
II. Datorie externă pe termen scurt 22 200 18 239 18 880e
Total datorie externă (I+II) 73 421 75 476 24 208

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului "Stand-By" cu România, încheiat la data de 4 mai 2009 (prima tranşă în valoare de 4,37 miliarde DST)
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 31,2 la sută în semestrul I 2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire3 a fost 8,6 luni de importuri de bunuri şi servicii la 30 iunie 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.