Comunicat de presă


Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară

04.02.2008

În şedinţa din 4 februarie 2008, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât:

  • Majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 9,0 la sută pe an de la 8,0 la sută;
  • Continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă;
  • Adoptarea unor măsuri prudenţiale suplimentare, inclusiv prin majorarea provizioanelor la creditele în valută, destinate debitorilor expuşi riscului valutar;
  • Menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Consiliul de administraţie al BNR a analizat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document ce va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 februarie 2008, când va fi anunţat şi calendarul pe următoarele 12 luni al întâlnirilor CA al BNR dedicate politicii monetare.


Rata anuală a inflaţiei s-a situat la nivelul de 6,57 la sută la sfârşitul anului trecut faţă de 4,87 la sută în decembrie 2006, plasându-se în afara intervalului de variaţie de 3-5 la sută asociat ţintei de 4 la sută.

Devierea s-a produs în principal ca urmare a unor şocuri exogene acţionând asupra ofertei agregate: performanţa nefavorabilă a sectorului agricol datorată secetei severe, dar şi creşterea preţurilor produselor alimentare şi ale combustibililor la nivel mondial. Presiunile inflaţioniste astfel generate au fost amplificate de persistenţa excesului de cerere agregată în condiţiile majorării puternice a veniturilor şi ale dinamicii înalte a creditului acordat sectorului privat.

Datele statistice indică menţinerea unei dinamici robuste a investiţiilor, dar şi creşterea în continuare a consumului într-un ritm nesustenabil, ceea ce a contribuit la adâncirea dezechilibrului extern. În contextul modificării atitudinii faţă de risc a investitorilor financiari, ca urmare a turbulenţelor persistente de pe pieţele internaţionale, evoluţiile negative au fost asociate cu corecţia semnificativă a cursului de schimb al leului ce a avut loc în ultimele luni.

În plan monetar se remarcă ritmul alert de creştere a creditului în valută, tendinţă care, coroborată cu accentuarea şi persistenţa volatilităţii cursului de schimb al leului, implică potenţiale riscuri pentru stabilitatea financiară.

Conduita politicii monetare, evaluată prin intermediul condiţiilor monetare de ansamblu, a continuat să-şi ajusteze restrictivitatea prin majorarea ratei dobânzii de politică monetară, păstrarea fermităţii controlului lichidităţii de pe piaţa monetară şi menţinerea restrictivităţii rezervelor minime obligatorii.

Perspectiva pe termen scurt a inflaţiei s-a înrăutăţit, în contextul amplificării riscurilor macroeconomice, cu precădere a celor legate de propagarea majorărilor de venituri ale populaţiei şi de creşterea cheltuielilor publice în perioada electorală, precum şi al incertitudinilor referitoare la evoluţia cursului de schimb al leului pe fondul persistenţei tensiunilor la nivelul mediului economic internaţional.

BNR reiterează că urmăreşte utilizarea tuturor instrumentelor aflate la dispoziţia sa pentru reîncadrarea cât mai rapidă, de o manieră sustenabilă, pe traiectoria anunţată de dezinflaţie pe termen mediu. În contextul în care preocuparea principală a BNR rămâne ancorarea eficientă a anticipaţiilor inflaţioniste ale agenţilor economici la niveluri scăzute ale inflaţiei, este esenţial ca plasarea temporară a ratei anuale a inflaţiei prognozate în afara intervalului de variaţie să nu genereze relaxări ale politicilor salarială şi fiscală.

Readucerea inflaţiei pe traiectoria descendentă anunţată, compatibilă cu realizarea obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu şi a progreselor în procesul de convergenţă nominală şi reală, reclamă sporirea restrictivităţii politicii monetare şi creşterea coerenţei întregului set de politici economice.

În aceste condiţii şi pe baza datelor disponibile în prezent, CA al BNR a decis adoptarea unui pachet de măsuri de întărire a politicii monetare.

Având în vedere necesitatea de adecvare proactivă a condiţiilor monetare în sens larg la creşterea anticipată a inflaţiei în următoarea perioadă, CA al BNR a decis majorarea ratei dobânzii de politică monetară la 9,0 la sută pe an de la 8,0 la sută şi continuarea gestionării ferme a lichidităţii de pe piaţa monetară prin intermediul operaţiunilor de piaţă.

Totodată, ţinând seama de ritmul rapid în care continuă să crească toate componentele creditului neguvernamental, în special componenta în valută, CA al BNR a decis menţinerea nivelului actual al ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit şi adoptarea unor măsuri prudenţiale suplimentare prin majorarea coeficienţilor de provizionare pentru creditele în valută destinate debitorilor expuşi riscului valutar (Regulamentul nr. 5/2002 cu modificările ulterioare) şi extinderea aplicabilităţii acestor prevederi la nivelul instituţiilor financiare nebancare.

Preluarea noilor măsuri prudenţiale în normele interne ale instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare se va face în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial.

CA al BNR apreciază că pe lângă accentuarea, prin intermediul acestor decizii, a caracterului restrictiv al politicii monetare, implementarea unor măsuri de întărire a politicii fiscale şi de venituri şi intensificarea reformelor structurale, în special a celor ce privesc piaţa muncii, sunt esenţiale pentru asigurarea unei ancorări eficace a anticipaţiilor agenţilor economici şi populaţiei şi atingerea într-o manieră sustenabilă a obiectivelor de dezinflaţie pe termen mediu.

Această orientare a ansamblului de politici macroeconomice este cu atât mai necesară cu cât deficitul extern se plasează la niveluri dificil de susţinut în contextul incertitudinilor crescute ce afectează mediul economic internaţional, iar stimularea economisirilor reprezintă o măsură fundamentală de corecţie pe termen mai îndelungat a deficitului extern prin însăşi reducerea treptată a dezechilibrului dintre investiţii şi economisiri.

Consiliul de administraţie al BNR a examinat şi aprobat Raportul trimestrial asupra inflaţiei, document care prezintă o evaluare a contextului macroeconomic recent, intern şi internaţional, analizează perspectivele inflaţiei şi identifică principalele provocări şi constrângeri cu care politica monetară se va confrunta în perioada următoare.

Actuala prognoză a evoluţiilor macroeconomice pe termen mediu pune în evidenţă riscuri similare celor din exerciţiul anterior de prognoză. Este de menţionat însă că o eventuală materializare a acestor riscuri ar putea avea consecinţe mai severe în contextul economic internaţional actual.

În aceste condiţii, BNR reafirmă că va monitoriza vigilent evoluţiile indicatorilor macroeconomici astfel încât prin adecvarea instrumentelor sale să contracareze presiunile inflaţioniste în vederea reintrării sustenabile cât mai rapide pe traiectoria dezinflaţionistă anunţată pe termen mediu. Totodată, BNR reafirmă că va monitoriza cu atenţie evoluţiile economice globale şi va analiza implicaţiile turbulenţelor persistente de pe pieţele financiare internaţionale asupra economiei României.

Noul Raport asupra inflaţiei va fi prezentat publicului într-o conferinţă de presă organizată în data de 7 februarie 2008, când va fi anunţat şi calendarul pe următoarele 12 luni al întâlnirilor CA al BNR dedicate politicii monetare.