Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – aprilie 2024

13.06.2024

În perioada ianuarie-aprilie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 6 576 milioane euro, comparativ cu 5 191 milioane euro în perioada ianuarie-aprilie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 464 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 651 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 791 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 521 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - aprilie 2023 ianuarie - aprilie 2024p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 47 709 52 900 -5 191 48 542 55 118 -6 576
A. Bunuri şi servicii 41 850 45 529 -3 679 41 911 46 705 -4 794
a. Bunuri 28 957 37 547 -8 590 29 260 38 314 -9 054
b. Servicii 12 893 7 982 4 911 12 651 8 391 4 260
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 104 46 1 058 1 008 39 969
- transport 3 434 1 476 1 958 3 311 1 460 1 851
- turism – călătorii 1 424 2 429 -1 005 1 258 2 619 -1 361
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 3 346 1 303 2 043 3 369 1 417 1 952
- alte servicii 3 585 2 728 857 3 705 2 856 849
B. Venituri primare 3 598 5 543 -1 945 3 719 6 455 -2 736
C. Venituri secundare 2 261 1 828 433 2 912 1 958 954

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 230 milioane euro (comparativ cu 2 408 milioane euro în perioada ianuarie - aprilie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 3 014 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 216 milioane euro.

În perioada ianuarie - aprilie 2024, datoria externă totală a crescut cu 1 804 milioane euro, până la 171 887 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 126 798 milioane euro la 30 aprilie 2024 (73,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,1 la sută față de 31 decembrie 2023;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2024 nivelul de 45 089 milioane euro (26,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 6,7 la sută față de 31 decembrie 2023.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 4 luni 2024p
Sold la 31.12.2023 Sold la 30.04.2024p
1. Administrația publică 76 915 81 808 3 909
Numerar și depozite 391 309 1 013
Titluri de natura datoriei* 61 265 65 927 2 623
Împrumuturi 15 110 15 486 188
Credite comerciale și avansuri 145 82 85
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 307 3 342 36
Numerar și depozite 1 0 1
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 306 3 342 35
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 817 13 456 4 691
Numerar și depozite 8 550 9 015 3 039
Titluri de natura datoriei 4 174 4 342 1 505
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 93 99 147
4. Alte sectoare 31 037 28 898 8 239
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 863 898 376
Împrumuturi 13 585 13 579 4 106
Credite comerciale și avansuri 16 300 14 100 3 708
Alte pasive 289 321 49
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 124 076 127 504 16 875
II. Investiția directă: credite intra-grup 46 007 44 383 11 241
Total datoria externă (I+II) 170 083 171 887 28 116
Termen scurt 48 325 45 089 21 045
Termen lung 121 758 126 798 7 071

p - date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,9 la sută în luna aprilie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 aprilie 2024 a fost de 6,0 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2024 a fost de 109,1 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 15 iulie 2024.