Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2024

15.03.2024

În luna ianuarie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 358 milioane euro, comparativ cu 760 milioane euro în luna ianuarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 229 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 351 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit de 376 milioane euro comparativ cu un excedent de 27 milioane euro în luna ianuarie 2023, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 72 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie 2023 ianuarie 2024p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 11 914 12 674 -760 11 435 12 793 -1 358
A. Bunuri şi servicii 9 860 10 768 -908 9 717 10 748 -1 031
a. Bunuri 6 750 8 900 -2 150 6 655 8 576 -1 921
b. Servicii 3 110 1 868 1 242 3 062 2 172 890
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 261 10 251 266 11 255
- transport 793 352 441 862 384 478
- turism – călătorii 386 569 -183 203 654 -451
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 824 316 508 830 365 465
- alte servicii 846 621 225 901 758 143
B. Venituri primare 1 506 1 479 27 1 241 1 617 -376
C. Venituri secundare 548 427 121 477 428 49

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 583 milioane euro (comparativ cu 596 milioane euro în luna ianuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 697 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de -114 milioane euro.

În luna ianuarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 4 314 milioane euro, până la 173 126 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 125 244 milioane euro la 31 ianuarie 2024 (72,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2023;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2024 nivelul de 47 882 milioane euro (27,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,5 la sută față de 31 decembrie 2023.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 1 luni 2024p
Sold la 31.12.2023 Sold la 31.01.2024p
1. Administrația publică 76 739 80 769 975
Numerar și depozite 391 248 301
Titluri de natura datoriei* 61 188 64 748 623
Împrumuturi 14 957 15 575 21
Credite comerciale și avansuri 199 194 30
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 307 3 342 0
Numerar și depozite 1 1 0
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 306 3 341 0
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 12 973 12 935 805
Numerar și depozite 8 550 8 501 728
Titluri de natura datoriei 4 330 4 350 36
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 93 84 41
4. Alte sectoare 30 878 31 149 2 112
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 863 875 9
Împrumuturi 13 396 13 416 940
Credite comerciale și avansuri 16 305 16 561 1 136
Alte pasive 314 297 27
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 123 897 128 195 3 892
II. Investiția directă: credite intra-grup 44 915 44 931 2 355
Total datoria externă (I+II) 168 812 173 126 6 247
Termen scurt 47 650 47 882 5 156
Termen lung 121 162 125 244 1 091

p - date provizorii
*nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 11,2 la sută în luna ianuarie 2024, comparativ cu 17,4 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2024 a fost de 6,3 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2024 a fost de 99,9 la sută, comparativ cu 97,4 la sută la 31 decembrie 2023.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 12 aprilie 2024.