Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – octombrie 2023

14.12.2023

În perioada ianuarie - octombrie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 18 340 milioane euro, comparativ cu 22 971 milioane euro în perioada ianuarie - octombrie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 3 476 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 160 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 61 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 66 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - octombrie 2022 ianuarie - octombrie 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 113 506 136 477 -22 971 119 179 137 519 -18 340
A. Bunuri şi servicii 101 698 117 976 -16 278 106 468 118 110 -11 642
a. Bunuri 71 843 98 503 -26 660 73 116 96 300 -23 184
b. Servicii 29 855 19 473 10 382 33 352 21 810 11 542
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 495 134 2 361 2 752 121 2 631
- transport 8 389 3 812 4 577 8 921 3 813 5 108
- turism – călătorii 3 557 6 095 -2 538 4 079 7 018 -2 939
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 7 508 2 990 4 518 8 357 3 413 4 944
- alte servicii 7 906 6 442 1 464 9 243 7 445 1 798
B. Venituri primare 6 215 14 001 -7 786 6 942 14 667 -7 725
C. Venituri secundare 5 593 4 500 1 093 5 769 4 742 1 027

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 6 148 milioane euro (comparativ cu 9 529 milioane euro în perioada ianuarie - octombrie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 6 078 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 70 milioane euro.

În perioada ianuarie - octombrie 2023, datoria externă totală a crescut cu 18 548 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 115 627 milioane euro la 31 octombrie 2023 (71,2 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 octombrie 2023 nivelul de 46 807 milioane euro (28,8 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,4 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 10 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.10.2023p
1. Administrația publică 57 845 71 999 6 829
Numerar și depozite 470 692 1 974
Titluri de natura datoriei* 42 941 56 920 3 197
Împrumuturi 14 163 14 172 1 365
Credite comerciale și avansuri 267 211 293
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 356 99
Numerar și depozite 1 1 13
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 355 86
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 973 12 238 10 744
Numerar și depozite 8 880 8 572 8 052
Titluri de natura datoriei 1 961 3 568 2 435
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 98 257
4. Alte sectoare 27 898 30 030 23 107
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 816 1 862
Împrumuturi 12 813 13 384 9 803
Credite comerciale și avansuri 14 022 15 547 11 160
Alte pasive 263 283 282
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 100 120 117 623 40 779
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 766 44 811 28 840
Total datoria externă (I+II) 143 886 162 434 69 619
Termen scurt 45 248 46 807 50 405
Termen lung 98 638 115 627 19 214

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 1,7 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18 la sută în perioada ianuarie - octombrie 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 octombrie 2023 a fost de 5,5 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 octombrie 2023 a fost de 99,1 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 12 ianuarie 2024.