Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă, ianuarie-mai 2009

14.07.2009

În perioada 1.01-31.05.2009 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1776 milioane euro, în scădere cu 75,5 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2008. Influenţa determinantă asupra reducerii soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 2502 milioane euro, în scădere cu 65,9 la sută faţă de perioada ianuarie-mai 2008.

- milioane euro -
  Ianuarie-Mai 2008* Ianuarie-Mai 2009**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 21 413 28 652 -7 239 17 266 19 042 -1 776
A. Bunuri şi servicii 17 180 24 318 -7 138 13 882 16 359 -2 477
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 13 951 21 284 -7 333 11 007 13 509 -2 502
b. Servicii 3 229 3 034 195 2 875 2 850 25
- transport 970 1 087 -117 827 734 93
- turism - călătorii 499 450 49 360 396 -36
- alte servicii 1 760 1 497 263 1 688 1 720 -32
B. Venituri 886 3 082 -2 196 487 1 658 -1 171
C. Transferuri curente 3 347 1 252 2 095 2 897 1 025 1 872

  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie-mai 2009 a fost finanţat integral prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România, care au înregistrat 2475 milioane euro, comparativ cu 4269 milioane euro în primele cinci luni ale anului 2008. În perioada ianuarie-mai 2009, din cele 2475 milioane euro, creditele intra-grup1 au reprezentat 47,7 la sută, participaţiile la capital 43,2 la sută şi profitul reinvestit 9,1 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung a înregistrat la 31 mai 2009 nivelul de 57043 milioane euro (76,0 la sută din total datorie externă), în creştere cu 12,3 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2009 nivelul de 18005 milioane euro (24,0 la sută din total datorie externă), în scădere cu 18,9 la sută faţă de 31 decembrie 2008.

Datoria externă a României la 31 mai 2009* şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie-mai 2009
- milioane euro -
  Datoria externă Serviciul datoriei externe
în perioada
ianuarie-mai 2009p
Sold la 31.12.2008r Sold la 31.05.2009p
I. Datorie externă pe termen mediu şi lung 50 804 57 043 3 538
I.1. Datorie publică directăa) 9 000 8 784 485
I.2. Datorie public garantatăb) 1 720 1 659 134
I.3. Datorie negarantată public 34 517 35 898 1 958
I.4. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 5 567 5 927  917e
I.5. Împrumuturi de la FMIc) - 4 775  44
II. Datorie externă pe termen scurt 22 200 18 005 16 744e
Total datorie externă (I+II) 73 004 75 048 20 282

*) Soldul datoriei externe este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) împrumuturi de la FMI în baza Acordului "Stand-By" cu România, încheiat la data de 4 mai 2009 (prima tranşă în valoare de 4,37 miliarde DST)
e - date estimate p - date provizorii r - date revizuite

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung2 a fost 25,5 la sută în perioada ianuarie-mai 2009, comparativ cu 29,3 la sută în anul 2008. Gradul de acoperire3 a fost 8,9 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 mai 2009, faţă de 5,7 luni la 31 decembrie 2008.


1) creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă
2) Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
3) Gradul de acoperire a rezervei în luni de importuri se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectiv?.