Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – august 2023

13.10.2023

În perioada ianuarie - august 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 13 759 milioane euro, comparativ cu 18 502 milioane euro în perioada ianuarie - august 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 2 564 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 681 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 176 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - august 2022 ianuarie - august 2023p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 89 250 107 752 -18 502 95 197 108 956 -13 759
A. Bunuri şi servicii 79 559 92 301 -12 742 84 620 93 117 -8 497
a. Bunuri 56 333 76 948 -20 615 57 917 75 968 -18 051
b. Servicii 23 226 15 353 7 873 26 703 17 149 9 554
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 951 104 1 847 2 228 102 2 126
- transport 6 584 2 997 3 587 7 065 3 074 3 991
- turism – călătorii 2 748 4 771 -2 023 3 259 5 510 -2 251
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 5 844 2 341 3 503 6 689 2 681 4 008
- alte servicii 6 099 5 140 959 7 462 5 782 1 680
B. Venituri primare 5 308 11 846 -6 538 5 889 12 105 -6 216
C. Venituri secundare 4 383 3 605 778 4 688 3 734 954

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 5 080 milioane euro (comparativ cu 7 421 milioane euro în perioada ianuarie - august 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 5 477 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 397 milioane euro.

În perioada ianuarie - august 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 535 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 113 970 milioane euro la 31 august 2023 (71,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,5 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 august 2023 nivelul de 44 451 milioane euro (28,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,8 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 8 luni 2023p
Sold la 31.12.2022 Sold la 31.08.2023p
1. Administrația publică 57 845 71 190 5 454
Numerar și depozite 470 343 1 874
Titluri de natura datoriei* 42 941 56 771 2 627
Împrumuturi 14 163 13 624 868
Credite comerciale și avansuri 267 448 85
Alte pasive 4 4 0
2. Banca Centrală 3 404 3 341 86
Numerar și depozite 1 13 1
Titluri de natura datoriei 0 0 0
Împrumuturi 0 0 0
Alocări de DST 3 403 3 328 85
Alte pasive 0 0 0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 10 973 11 840 8 126
Numerar și depozite 8 880 8 403 6 542
Titluri de natura datoriei 1 961 3 354 1 358
Împrumuturi 0 0 0
Alte pasive 132 83 226
4. Alte sectoare 27 898 29 511 16 571
Numerar și depozite 0 0 0
Titluri de natura datoriei 800 842 153
Împrumuturi 12 813 13 174 8 012
Credite comerciale și avansuri 14 022 15 198 8 209
Alte pasive 263 297 197
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 100 120 115 882 30 237
II. Investiția directă: credite intra-grup 43 766 42 539 22 423
Total datoria externă (I+II) 143 886 158 421 52 660
Termen scurt 45 248 44 451 39 496
Termen lung 98 638 113 970 13 164

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică include influența creșterii prețurilor titlurilor de stat, în valoare de 3,2 miliarde euro.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,6 la sută în perioada ianuarie - august 2023, comparativ cu 17,9 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 august 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 august 2023 a fost de 95,3 la sută, comparativ cu 82,4 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 noiembrie 2023.