Comunicat de presă


Comunicat de presă: Investițiile străine directe în România în anul 2022

29.09.2023

Banca Națională a României, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a realizat cercetarea statistică anuală pentru determinarea investițiilor străine directe (ISD), principala sursă de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD în cursul anului 2022 în întreprinderile investiție străină directă rezidente, a veniturilor obținute de nerezidenți din aceste investiții, precum și a soldului ISD în România la 31 decembrie 2022.

Metodologia utilizată la elaborarea acestor statistici este conformă cu prevederile Manualului balanța de plăți și poziția investițională internațională editat de Fondul Monetar Internațional, ediția a 6-a (BPM6), precum și cu manualul Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, ediția a IV-a, elaborat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

 1. Fluxul net de Investiții Străine Directe în anul 2022 a înregistrat valoarea de 10 039 milioane euro, din care:
  • 7 896 milioane euro - participații la capitalurile proprii (nivel rezultat prin însumarea aportului la capitalurile proprii ale întreprinderilor ISD, în valoare de 1 836,5 milioane euro, cu profitul reinvestit în întreprinderile ISD în valoare de 6 059,6 milioane euro);
  • 2 143 milioane euro - instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora, determinate prin diferența dintre datorii și creanțe înregistrate.
 2. Soldul Investițiilor Străine Directe la 31 decembrie 2022 a atins nivelul de 107 944 milioane euro, din care:
  • 76 570 milioane euro - capitaluri proprii, inclusiv profitul reinvestit (70,9 la sută din total sold ISD);
  • 31 374 milioane euro - instrumente de natura datoriei în relația cu investitorii străini direcți și cu societățile din cadrul grupului acestora (29,1 la sută).
 3. Veniturile din Investițiile Străine Directe realizate de nerezidenți în anul 2022 au înregistrat valoarea de 12 169 milioane euro, după cum urmează:
  • Veniturile din participații la capital s-au situat la nivelul de 11 451 milioane euro, fiind determinate ca diferență între profiturile după impozitare ce revin învestitorilor străini, în valoare de 14 682 milioane euro, din totalul profiturilor obținute de întreprinderile ISD și pierderile ce revin acestora, în valoare de 3 231 milioane euro, din totalul pierderilor înregistrate de întreprinderile ISD în anul 2022.
  • Veniturile nete din dobânzi au înregistrat un nivel de 718 milioane euro, calculate ca diferență între dobânzile primite de către investitorii străini direcți pentru creditele acordate întreprinderilor deținute în România și dobânzile plătite de către aceștia pentru creditele primite de la aceste întreprinderi, atât direct, cât și prin alte companii nerezidente din cadrul grupului.
*
* *

Statisticile ISD aferente anului 2022, precum și aspectele metodologice sunt prezentate într-o formă detaliată în publicația Investițiile străine directe în România în anul 2022, disponibilă pe site-ul BNR la adresa: Publicaţii periodice ISD»»»