Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – iunie 2023

14.08.2023

În perioada ianuarie - iunie 2023p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 826 milioane euro, comparativ cu 11 997 milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2022. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 1 447 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 696 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 847 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 125 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - iunie 2022ianuarie - iunie 2023p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)65 73177 728-11 99771 29981 125-9 826
A. Bunuri şi servicii58 59967 484-8 88563 58469 326-5 742
a. Bunuri41 67256 124-14 45244 17557 180-13 005
b. Servicii16 92711 3605 56719 40912 1467 263
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 464801 3841 679681 611
- transport4 7962 2102 5865 2852 2872 998
- turism – călătorii1 8763 279-1 4032 1283 730-1 602
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale4 2861 7782 5085 0311 9983 033
- alte servicii4 5054 0134925 2864 0631 223
B. Venituri primare3 9987 812-3 8144 4839 144-4 661
C. Venituri secundare3 1342 4327023 2322 655577

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 3 930 milioane euro (comparativ cu 4 533 milioane euro în perioada ianuarie - iunie 2022), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 283 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 353 milioane euro.

În perioada ianuarie - iunie 2023, datoria externă totală a crescut cu 14 672 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 112 591 milioane euro la 30 iunie 2023 (70,7 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 15,2 la sută față de 31 decembrie 2022;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2023 nivelul de 46 642 milioane euro (29,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,4 la sută față de 31 decembrie 2022.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 6 luni 2023p
Sold la 31.12.2022Sold la 30.06.2023p
1. Administrația publică57 63671 0224 168
Numerar și depozite4702071 571
Titluri de natura datoriei* 42 75256 7171 775
Împrumuturi14 14313 598790
Credite comerciale și avansuri26749632
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 4043 33654
Numerar și depozite101
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 4033 33653
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală10 91511 8346 602
Numerar și depozite8 8728 5855 053
Titluri de natura datoriei 1 9113 1411 390
Împrumuturi000
Alte pasive132108159
4. Alte sectoare26 84627 98312 202
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 800842456
Împrumuturi12 80212 9955 649
Credite comerciale și avansuri12 98913 9625 914
Alte pasive255184183
I. Datoria externă (1+2+3+4)**98 801114 17523 026
II. Investiția directă: credite intra-grup45 76045 05818 393
Total datoria externă (I+II)144 561159 23341 419
Termen scurt46 83946 64231 920
Termen lung97 722112 5919 499

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi pe piețele externe în valoare de aprox. 6 miliarde euro, de influența creșterii prețurilor titlurilor de stat în valoare de 3,1 miliarde euro, de redeschideri de emisiuni pe piețele interne și de alte operațiuni pe piața secundară.
** nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,9 la sută în perioada ianuarie - iunie 2023, comparativ cu 16,2 la sută în anul 2022. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2023 a fost de 5,1 luni, în comparație cu 4,4 luni la 31 decembrie 2022.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2023 a fost de 90,5 la sută, comparativ cu 80,2 la sută la 31 decembrie 2022.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 13 septembrie 2023.