Comunicat de presă


Indicatori monetari – septembrie 2022

25.10.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii septembrie 2022 un sold de 581 778,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,8 la sută (-0,5 în termeni reali1) față de luna august 2022, iar în raport cu septembrie 2021 s-a majorat cu 8,6 la sută (-6,3 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2022
(mil. lei)
sep. 2022/
aug. 2022
%
sep. 2022/
sep. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 404 971,7 0,3 5,7
Numerar în circulaţie ** 100 188,0 -0,03 5,6
Depozite overnight *** 304 783,7 0,4 5,8
M2 (masa monetară intermediară) 581 768,7 0,8 8,6
M1 404 971,7 0,3 5,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 176 797,0 2,1 15,6
M3 (masa monetară în sens larg) 581 778,6 0,8 8,6

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2022
(mil. lei)
sep. 2022/
aug. 2022
%
sep. 2022/
sep. 2021
%
Masa monetară (M3) 581 778,6 0,8 8,6
Active externe nete** 254 435,6 1,7 2,4
Active interne nete*** 327 343,1 0,2 13,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2022 cu 1,6 la sută față de august 2022 (0,3 la sută în termeni reali), până la nivelul de 364 780,8 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 70,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 0,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 5,8 la sută (3,9 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 16,0 la sută (0,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 14,3 la sută a componentei în lei (-1,3 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 20,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2022
(mil. lei)
sep. 2022/
aug. 2022
%
sep. 2022/
sep. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 364 780,8 1,6 16,0
Credit neguvernamental în lei: 257 604,5 -0,1 14,3
- gospodăriile populaţiei 147 589,9 0,4 10,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 110 014,7 -0,8 20,2
Credit neguvernamental în valută: 107 176,3 5,8 20,0
- gospodăriile populaţiei 25 288,2 1,2 -11,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 81 888,0 7,4 34,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna septembrie 2022 de 1,3 la sută față de luna august 2022, până la 165 178,5 milioane lei. În raport cu septembrie 2021, acesta s-a majorat cu 1,5 la sută (-12,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2022 cu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 491 700,7 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 8,7 la sută (-6,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 63,3 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 0,8 la sută față de luna august 2022, până la 311 330,5 milioane lei. Comparativ cu luna septembrie 2021, acestea au crescut cu 6,9 la sută (-7,8 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2022
(mil. lei)
sep. 2022/
aug. 2022
%
sep. 2022/
sep. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 491 700,7 1,0 8,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 311 330,5 0,8 6,9
- gospodăriile populaţiei 160 951,6 1,2 1,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 150 378,9 0,3 13,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 180 370,2 1,5 11,9
- gospodăriile populaţiei 125 503,7 0,8 9,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 866,5 3,2 18,6

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 160 951,6 milioane lei și cu 1,7 la sută (-12,2 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 0,3 la sută (până la 150 378,9 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna septembrie 2021 au înregistrat o creștere de 13,0 la sută (-2,5 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 36,7 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 1,5 la sută față de luna august 2022, ajungând până la nivelul de 180 370,2 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 0,3 la sută, până la 36 445,8 milioane euro). Comparativ cu luna septembrie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 11,9 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,8 la sută față de luna august 2022, până la 125 503,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea au scăzut cu 1,0 la sută, până la 25 359,4 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 9,2 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, s-au majorat cu 3,2 la sută față de luna august 2022, până la 54 866,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,4 la sută, până la 11 086,4 milioane euro). Comparativ cu septembrie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 18,6 la sută (18,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 255 din 12 octombrie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2022 a fost de 101,33 față de august 2022 și 115,88 față de septembrie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 21 409,2 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 143 769,3 milioane lei (solduri la 30 Septembrie 2022).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna octombrie 2022, va apărea la data de 24 noiembrie 2022.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.