Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – iulie 2022

13.09.2022

În perioada ianuarie - iulie 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 14 931 milioane euro, comparativ cu 9 122 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 5 292 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 1 659 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 2 492 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 316 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - iulie 2021 ianuarie - iulie 2022p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 62 488 71 610 -9 122 77 035 91 966 -14 931
A. Bunuri şi servicii 54 833 62 364 -7 531 68 728 79 892 -11 164
a. Bunuri 39 896 52 458 -12 562 48 959 66 813 -17 854
b. Servicii 14 937 9 906 5 031 19 769 13 079 6 690
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 1 400  96 1 304 1 707  93 1 614
- transport 4 234 1 852 2 382 5 564 2 520 3 044
- turism – călătorii 1 214 2 228 -1 014 2 291 3 830 -1 539
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale 3 759 1 629 2 130 4 986 2 024 2 962
- alte servicii 4 330 4 101  229 5 221 4 612  609
B. Venituri primare 4 473 6 579 -2 106 4 494 9 092 -4 598
C. Venituri secundare 3 182 2 667  515 3 813 2 982  831

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 5 505 milioane euro (comparativ cu 3 830 milioane euro în perioada ianuarie - iulie 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 4 153 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1 352 milioane euro.

În perioada ianuarie - iulie 2022, datoria externă totală a crescut cu 5 816 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 96 343 milioane euro la 31 iulie 2022 (68,6 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,8 la sută față de 31 decembrie 2021;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2022 nivelul de 44 090 milioane euro (31,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 17,7 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 7 luni 2022p
Sold la 31.12.2021 Sold la 31.07.2022p
1. Administrația publică 58 802 57 189 4 601
Numerar și depozite  283  678 1 169
Titluri de natura datoriei* 47 192 42 926 3 069
Împrumuturi 11 273 13 477  323
Credite comerciale și avansuri  50  104  40
Alte pasive  4  4  0
2. Banca Centrală 3 366 3 528  3
Numerar și depozite  1  1  0
Titluri de natura datoriei  0  0  0
Împrumuturi  0  0  0
Alocări de DST 3 365 3 527  3
Alte pasive  0  0  0
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală 7 798 9 190 4 439
Numerar și depozite 7 187 8 327 4 211
Titluri de natura datoriei  591  768  151
Împrumuturi  0  0  0
Alte pasive  20  95  77
4. Alte sectoare 25 708 27 651 12 819
Numerar și depozite  0  0  0
Titluri de natura datoriei 1 220 1 089  194
Împrumuturi 13 398 13 207 6 454
Credite comerciale și avansuri 10 919 13 164 6 039
Alte pasive  171  191  132
I. Datoria externă (1+2+3+4)** 95 674 97 558 21 862
II. Investiția directă: credite intra-grup 38 943 42 875 18 229
Total datoria externă (I+II) 134 617 140 433 40 091
Termen scurt 37 451 44 090 30 917
Termen lung 97 166 96 343 9 174

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influența negativă de aproximativ 8,9 miliarde euro, rezultată din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,3 la sută în perioada ianuarie - iulie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2022 a fost de 76,6 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul comunicat de presă “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 octombrie 2022.