Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – mai 2022

14.07.2022

În perioada ianuarie - mai 2022p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 238 milioane euro, comparativ cu 5 698 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2021. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 3 446 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 505 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1 564 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 35 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - mai 2021ianuarie - mai 2022p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)44 27749 975-5 69853 41763 655-10 238
A. Bunuri şi servicii38 35843 343-4 98547 43555 361-7 926
a. Bunuri28 20336 659-8 45634 45746 359-11 902
b. Servicii10 1556 6843 47112 9789 0023 976
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor976709061 187701 117
- transport2 9221 2941 6283 5561 6381 918
- turism – călătorii6641 314-6501 4042 561-1 157
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale2 5741 1081 4663 2871 3001 987
- alte servicii3 0192 8981213 5443 433111
B. Venituri primare3 6264 659-1 0333 6106 207-2 597
C. Venituri secundare2 2931 9733202 3722 087285

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 3 787 milioane euro (comparativ cu 2 471 milioane euro în perioada ianuarie - mai 2021), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3 610 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 177 milioane euro.

În perioada ianuarie - mai 2022, datoria externă totală a crescut cu 2668 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 96 257 milioane euro la 31 mai 2022 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,9 la sută față de 31 decembrie 2021;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2022 nivelul de 41 028 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9,6 la sută față de 31 decembrie 2021.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 5 luni 2022p
Sold la 31.12.2021Sold la 31.05.2022p
1. Administrația publică58 80257 9004 028
Numerar și depozite283414987
Titluri de natura datoriei* 47 19244 0492 795
Împrumuturi11 27313 407212
Credite comerciale și avansuri502634
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3663 4273
Numerar și depozite110
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 3653 4263
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală7 7988 2692 949
Numerar și depozite7 1877 5712 822
Titluri de natura datoriei 59163479
Împrumuturi000
Alte pasive206448
4. Alte sectoare25 70826 6168 702
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 1 2201 151175
Împrumuturi13 39813 2204 482
Credite comerciale și avansuri10 91912 0643 935
Alte pasive171181110
I. Datoria externă (1+2+3+4)**95 67496 21215 682
II. Investiția directă: credite intra-grup38 94341 07326 342
Total datoria externă (I+II)134 617137 28542 024
Termen scurt37 45141 02835 119
Termen lung97 16696 2576 905

p - date provizorii
*Evoluția stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administrația publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influențe de aproximativ 7,3 miliarde euro din scăderea prețurilor acestor instrumente și de alte operațiuni pe piața secundară.
**excluzând instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie - mai 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 mai 2022 a fost de 4,2 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2022 a fost de 78,1 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul comunicat de presă “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 12 august 2022.