Comunicat de presă


Indicatori monetari – martie 2022

27.04.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2022 un sold de 567 285,5 milioane lei. Aceasta a scăzut cu 0,6 la sută (-2,4 în termeni reali1) față de luna februarie 2022, iar în raport cu martie 2021 s-a majorat cu 13,6 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2022
(mil. lei)
mar. 2022/
feb. 2022
%
mar. 2022/
mar. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 406 434,2 -0,7 18,3
Numerar în circulaţie ** 98 827,3 -1,0 9,2
Depozite overnight *** 307 606,9 -0,7 21,6
M2 (masa monetară intermediară) 567 285,5 -0,6 13,6
M1 406 434,2 -0,7 18,3
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 160 851,3 -0,1 3,3
M3 (masa monetară în sens larg) 567 285,5 -0,6 13,6
M2 567 285,5 -0,6 13,6
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2022
(mil. lei)
mar. 2022/
feb. 2022
%
mar. 2022/
mar. 2021
%
Masa monetară (M3) 567 285,5 -0,6 13,6
Active externe nete** 244 994,9 -6,8 5,2
Active interne nete*** 322 290,6 4,7 21,0

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2022 cu 1,6 la sută față de februarie 2022 (-0,3 la sută în termeni reali), până la nivelul de 336 132,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,7 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,9 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,3 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,8 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,7 la sută (5,0 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 20,0 la sută a componentei în lei (8,9 la sută în termeni reali) și a majorării cu 5,6 la sută a componentei în valută exprimată în lei (5,1 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2022
(mil. lei)
mar. 2022/
feb. 2022
%
mar. 2022/
mar. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 336 132,6 1,6 15,7
Credit neguvernamental în lei: 244 455,3 1,9 20,0
- gospodăriile populaţiei 140 379,7 1,3 15,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 104 075,6 2,8 27,0
Credit neguvernamental în valută: 91 677,3 0,8 5,6
- gospodăriile populaţiei 26 600,3 -1,3 -12,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 65 077,0 1,6 15,5

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna martie 2022 cu 1,6 la sută față de luna februarie 2022, până la 164 033,9 milioane lei. În raport cu martie 2021, acesta a crescut cu 6,2 la sută (-3,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna martie 2022 cu 0,5 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 478 751,9 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 11,1 la sută (0,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 62,4 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 2,7 la sută față de luna februarie 2022, până la 298 571,4 milioane lei. Comparativ cu luna martie 2021, acestea au crescut cu 6,6 la sută (-3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2022
(mil. lei)
mar. 2022/
feb. 2022
%
mar. 2022/
mar. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 478 751,9 -0,5 11,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 298 571,4 -2,7 6,6
- gospodăriile populaţiei 156 831,2 -4,8 1,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 141 740,2 -0,2 13,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 180 180,5 3,3 19,5
- gospodăriile populaţiei 125 047,9 2,9 14,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 132,7 4,1 32,8

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au scăzut cu 4,8 la sută față de luna anterioară, până la 156 831,2 milioane lei și s-au majorat cu 1,0 la sută (-8,3 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 0,2 la sută (până la 141 740,2 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna martie 2021 au înregistrat o creștere de 13,6 la sută (3,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 37,6 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 3,3 la sută față de luna februarie 2022, ajungând până la nivelul de 180 180,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 3,3 la sută, până la 36 425,1 milioane euro). Comparativ cu luna martie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 19,5 la sută (19,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 2,9 la sută față de luna februarie 2022, până la 125 047,9 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 14,4 la sută (13,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 4,1 la sută față de luna februarie 2022, până la 55 132,7 milioane lei (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro). Comparativ cu martie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 32,8 la sută (32,2 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 90 din 12 aprilie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna martie 2022 a fost de 101,88 față de februarie 2022 și 110,15 față de martie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 18 227,5 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 145 806,4 milioane lei (solduri la 31 martie 2022).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna martie 2022, va apărea la data de 24 mai 2022.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.