Comunicat de presă


Indicatori monetari – ianuarie 2022

23.02.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii ianuarie 2022 un sold de 568 087,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,6 la sută (-0,8 în termeni reali1) față de luna decembrie 2021, iar în raport cu ianuarie 2021 s-a majorat cu 15,9 la sută (6,9 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2022
(mil. lei)
ian. 2022/
dec. 2021
%
ian. 2022/
ian. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 408 475,4 0,4 20,5
Numerar în circulaţie ** 98 646,3 2,6 9,3
Depozite overnight *** 309 829,1 -0,3 24,5
M2 (masa monetară intermediară) 568 087,5 0,6 15,9
M1 408 475,4 0,4 20,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 159 612,1 1,2 5,5
M3 (masa monetară în sens larg) 568 087,5 0,6 15,9
M2 568 087,5 0,6 15,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2022
(mil. lei)
ian. 2022/
dec. 2021
%
ian. 2022/
ian. 2021
%
Masa monetară (M3) 568 087,5 0,6 15,9
Active externe nete** 262 266,8 9,0 8,7
Active interne nete*** 305 820,7 -5,6 22,8

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna ianuarie 2022 cu 0,7 la sută față de decembrie 2021 (-0,8 la sută în termeni reali), până la nivelul de 326 461,2 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,2 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,4 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,8 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,4 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 15,1 la sută (6,3 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,5 la sută a componentei în lei (10,3 la sută în termeni reali) și a majorării cu 5,2 la sută a componentei în valută exprimată în lei (3,6 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2022
(mil. lei)
ian. 2022/
dec. 2021
%
ian. 2022/
ian. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 326 461,2 0,7 15,1
Credit neguvernamental în lei: 235 804,0 0,4 19,5
- gospodăriile populaţiei 137 233,9 0,3 15,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 570,1 0,6 26,1
Credit neguvernamental în valută: 90 657,2 1,4 5,2
- gospodăriile populaţiei 27 190,8 -1,2 -12,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 63 466,4 2,6 14,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna ianuarie 2022 cu 2,9 la sută față de luna decembrie 2021, până la 167 592,3 milioane lei. În raport cu ianuarie 2021, acesta a crescut cu 11,1 la sută (2,5 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut în luna ianuarie 2022 cu 0,1 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 478 847,6 milioane lei, iar față de aceeași perioada a anului anterior s-au majorat cu 13,5 la sută (4,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,2 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,3 la sută față de luna decembrie 2021, până la 307 348,8 milioane lei. Comparativ cu luna ianuarie 2021, acestea au crescut cu 11,8 la sută (3,2 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2022
(mil. lei)
ian. 2022/
dec. 2021
%
ian. 2022/
ian. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 478 847,6 -0,1 13,5
Depozite în lei ale rezidenţilor: 307 348,8 -1,3 11,8
- gospodăriile populaţiei 165 486,0 0,3 8,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 141 862,8 -3,1 16,7
Depozite în valută ale rezidenţilor: 171 498,9 2,2 16,6
- gospodăriile populaţiei 119 973,3 0,9 12,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 525,6 5,1 27,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la 165 486,0 milioane lei, și cu 8,0 la sută (-0,4 la sută în termeni reali) față de aceeași perioada a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 3,1 la sută (până la 141 862,8 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna ianuarie 2021 au înregistrat o creștere de 16,7 la sută (7,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,8 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 2,2 la sută față de luna decembrie 2021, ajungând până la nivelul de 171 498,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 2,2 la sută, până la 34 668,7 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 16,6 la sută (14,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 0,9 la sută față de luna decembrie 2021, până la 119 973,3 milioane lei, respectiv cu 1,0 la sută, exprimate în euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,5 la sută (10,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 5,1 la sută față de luna decembrie 2021, până la 51 525,6 milioane lei, evoluție fiind similară cu cea a indicatorului exprimat în euro. Comparativ cu ianuarie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 27,4 la sută (25,5 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 38 din 14 februarie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2022 a fost de 101,48 față de decembrie 2021 și 108,35 față de ianuarie 2021.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 17 886,1 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 149 706,2 milioane lei (solduri la 31 ianuarie 2022).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna februarie 2022, va apărea la data de 23 martie 2022.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.