Comunicat de presă


Indicatori monetari – decembrie 2021

26.01.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii decembrie 2021 un sold de 564 423,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 3,1 la sută (2,4 în termeni reali1) față de luna noiembrie 2021, iar în raport cu decembrie 2020 s-a majorat cu 15,8 la sută (7,0 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 decembrie 2021
(mil. lei)
dec. 2021/
nov. 2021
%
dec. 2021/
dec. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 406 773,9 3,7 20,5
Numerar în circulaţie ** 96 100,9 -0,02 9,0
Depozite overnight *** 310 673,0 4,9 24,6
M2 (masa monetară intermediară) 564 423,6 3,1 15,8
M1 406 773,9 3,7 20,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 157 649,7 1,5 5,2
M3 (masa monetară în sens larg) 564 423,6 3,1 15,8
M2 564 423,6 3,1 15,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară emise, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 decembrie 2021
(mil. lei)
dec. 2021/
nov. 2021
%
dec. 2021/
dec. 2020
%
Masa monetară (M3) 564 423,6 3,1 15,8
Active externe nete** 240 561,0 0,7 1,7
Active interne nete*** 323 862,6 4,9 29,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna decembrie 2021 cu 0,7 la sută față de noiembrie 2021 (-0,01 la sută în termeni reali), până la nivelul de 324 227,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 72,4 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 27,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 1,0 la sută (evoluție similară în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 14,8 la sută (6,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 19,6 la sută a componentei în lei (10,6 la sută în termeni reali) și a majorării cu 3,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (2,2 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 decembrie 2021
(mil. lei)
dec. 2021/
nov. 2021
%
dec. 2021/
dec. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 324 227,9 0,7 14,8
Credit neguvernamental în lei: 234 841,4 1,3 19,6
- gospodăriile populaţiei 136 823,4 0,6 15,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 98 018,1 2,4 26,2
Credit neguvernamental în valută: 89 386,5 -1,0 3,9
- gospodăriile populaţiei 27 526,4 -1,4 -11,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 61 860,1 -0,8 12,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna decembrie 2021 cu 9,0 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 172 628,2 milioane lei. În raport cu decembrie 2020, acesta a crescut cu 18,6 la sută (9,6 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna decembrie 2021 cu 3,6 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 479 302,9 milioane lei, respectiv cu 13,9 la sută (5,3 la sută în termeni reali) față de decembrie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 65,0 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 4,6 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 311 439,6 milioane lei, respectiv cu 13,5 la sută (4,9 la sută în termeni reali) față de decembrie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 decembrie 2021
(mil. lei)
dec. 2021/
nov. 2021
%
dec. 2021/
dec. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 479 302,9 3,6 13,9
Depozite în lei ale rezidenţilor: 311 439,6 4,6 13,5
- gospodăriile populaţiei 165 023,8 2,5 9,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 146 415,8 7,2 19,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 167 863,3 1,8 14,7
- gospodăriile populaţiei 118 845,4 1,8 12,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 49 017,9 1,9 19,3

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 2,5 la sută față de luna anterioară, până la 165 023,8 milioane lei, iar față de luna decembrie 2020 au înregistrat o creștere de 9,0 la sută (0,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 7,2 la sută (până la 146 415,8 milioane lei) față de luna precedentă și cu 19,1 la sută (10,1 la sută în termeni reali) față de aceeași perioada a anului anterior.

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,0 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, s-au majorat cu 1,8 la sută față de luna noiembrie 2021, ajungând până la nivelul de 167 863,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,8 la sută, până la 33 924,8 milioane euro). Comparativ cu luna decembrie 2020, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 14,7 la sută (12,9 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 118 845,4 milioane lei, respectiv cu 1,8 la sută, exprimate în euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,9 la sută (11,1 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut cu 1,9 la sută față de luna noiembrie 2021, până la 49 017,9 milioane lei, respectiv cu 2,0 la sută când indicatorul este exprimat în euro. Comparativ cu decembrie 2020, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 19,3 la sută (17,4 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 17 din 14 ianuarie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna decembrie 2021 a fost de 100,71 față de noiembrie 2021 și 108,19 față de decembrie 2020.
2 Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 24 012,6 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 148 615,6 milioane lei (solduri la 31 decembrie 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna ianuarie 2022, va apărea la data de 23 februarie 2022.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.