Comunicat de presă


Indicatori monetari – martie 2021

27.04.2021

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii martie 2021 un sold de 499 199,2 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,4 la sută (0,04 la sută în termeni reali 1) faţă de luna februarie 2021, iar în raport cu martie 2020 s-a majorat cu 15,0 la sută (11,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 martie 2021
(mil. lei)
mar. 2021/
feb. 2021
%
mar. 2021/
mar. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 343 531,5 0,1 19,9
Numerar în circulaţie ** 90 494,2 -0,9 16,6
Depozite overnight *** 253 037,3 0,4 21,1
M2 (masa monetară intermediară) 499 199,2 0,4 15,0
M1 343 531,5 0,1 19,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 155 667,8 1,2 5,6
M3 (masa monetară în sens larg) 499 199,2 0,4 15,0
M2 499 199,2 0,4 15,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 martie 2021
(mil. lei)
mar. 2021/
feb. 2021
%
mar. 2021/
mar. 2020
%
Masa monetară (M3) 499 199,2 0,4 15,0
Active externe nete** 232 893,0 0,7 17,9
Active interne nete*** 266 306,3 0,2 12,7

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna martie 2021 cu 1,8 la sută faţă de februarie 2021 (1,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 290 569,4 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 70,1 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 2,1 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 29,9 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 1,1 la sută (0,04 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,6 la sută (3,5 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 11,3 la sută a componentei în lei (8,0 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 3,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 5,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 martie 2021
(mil. lei)
mar. 2021/
feb. 2021
%
mar. 2021/
mar. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 290 569,4 1,8 6,6
Credit neguvernamental în lei: 203 740,3 2,1 11,3
- gospodăriile populaţiei 121 804,3 1,4 9,3
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 81 936,0 3,0 14,4
Credit neguvernamental în valută: 86 829,1 1,1 -3,0
- gospodăriile populaţiei 30 484,5 -0,2 -9,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 56 344,6 1,7 1,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna martie 2021 cu 0,7 la sută faţă de luna februarie 2021, până la 154 397,2 milioane lei. În raport cu martie 2020, acesta a crescut cu 22,3 la sută (18,7 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna martie 2021 cu 0,7 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 430 900,3 milioane lei și cu 14,7 la sută (11,3 la sută în termeni reali) faţă de martie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,8 la sută față de luna februarie 2021, până la 280 105,8 milioane lei şi cu 17,1 la sută (13,6 la sută în termeni reali) faţă de martie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 martie 2021
(mil. lei)
mar. 2021/
feb. 2021
%
mar. 2021/
mar. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 430 900,3 0,7 14,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 280 105,8 0,8 17,1
- gospodăriile populaţiei 155 294,8 0,3 16,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 124 811,0 1,3 18,0
Depozite în valută ale rezidenţilor: 150 794,5 0,7 10,5
- gospodăriile populaţiei 109 275,3 1,5 12,1
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 41 519,3 -1,5 6,4

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 0,3 la sută față de luna anterioară, până la 155 294,8 milioane lei, iar faţă de luna martie 2020 au înregistrat o creştere de 16,4 la sută (13,0 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,3 la sută (până la 124 811,0 milioane lei) față de luna precedentă și cu 18,0 la sută (14,5 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,0 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,7 la sută faţă de luna februarie 2021, ajungând până la nivelul de 150 794,5 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,4 la sută, până la 30 617,6 milioane euro). Comparativ cu luna martie 2020, indicatorul a crescut cu 10,5 la sută, exprimat în lei și cu 8,2 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,5 la sută faţă de luna februarie 2021, până la 109 275,3 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,5 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 12,1 la sută (9,8 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 1,5 la sută faţă de luna februarie 2021, până la 41 519,3 milioane lei (-2,5 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu martie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 6,4 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 4,3 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 95 din 13 aprilie 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna aprilie 2021 a fost de 100,38 faţă de martie 2021 şi 103,05 faţă de martie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 936,7 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 143 460,5 milioane lei (solduri la 31 martie 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna aprilie 2021, va apărea la data de 27 mai 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.