Comunicat de presă


Indicatori monetari – februarie 2021

23.03.2021

Masa monetară în sens larg (M3) ) a înregistrat la sfârşitul lunii februarie 2021 un sold de 497 102,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,4 la sută (0,9 la sută în termeni reali1) faţă de luna ianuarie 2021, iar în raport cu februarie 2020 s-a majorat cu 17,4 la sută (13,8 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 28 februarie 2021
(mil. lei)
feb. 2021/
ian. 2021
%
feb. 2021/
feb. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 343 299,3 1,2 25,4
Numerar în circulaţie ** 91 349,9 1,2 21,1
Depozite overnight *** 251 949,4 1,3 27,0
M2 (masa monetară intermediară) 497 102,4 1,4 17,4
M1 343 299,3 1,2 25,4
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 153 803,1 1,6 2,7
M3 (masa monetară în sens larg) 497 102,4 1,4 17,4
M2 497 102,4 1,4 17,4
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 28 februarie 2021
(mil. lei)
feb. 2021/
ian. 2021
%
feb. 2021/
feb. 2020
%
Masa monetară (M3) 497 102,4 1,4 17,4
Active externe nete** 231 291,3 -4,1 13,6
Active interne nete*** 265 811,1 6,6 20,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna februarie 2021 cu 0,7 la sută faţă de luna ianuarie 2021 (0,3 la sută în termeni reali), până la nivelul de 285 542,9 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,9 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,1 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,3 la sută (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,3 la sută (2,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 9,9 la sută a componentei în lei (6,5 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 3,9 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 5,2 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 28 februarie 2021
(mil. lei)
feb. 2021/
ian. 2021
%
feb. 2021/
feb. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 285 542,9 0,7 5,3
Credit neguvernamental în lei: 199 636,2 1,2 9,9
- gospodăriile populaţiei 120 076,4 0,8 8,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 79 559,9 1,8 11,7
Credit neguvernamental în valută: 85 906,7 -0,3 -3,9
- gospodăriile populaţiei 30 530,5 -1,3 -10,2
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 376,2 0,2 -0,1

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna februarie 2021 cu 3,0 la sută faţă de luna ianuarie 2021, până la 155 449,4 milioane lei. În raport cu februarie 2020, acesta a crescut cu 35,5 la sută (31,4 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna februarie 2021 cu 1,3 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 427 788,6 milioane lei și cu 16,4 la sută (12,8 la sută în termeni reali) faţă de februarie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,0 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,1 la sută față de luna ianuarie 2021, până la 277 999,0 milioane lei şi cu 16,2 la sută (12,6 la sută în termeni reali) faţă de februarie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 28 februarie 2021
(mil. lei)
feb. 2021/
ian. 2021
%
feb. 2021/
feb. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 427 788,6 1,3 16,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 277 999,0 1,1 16,2
- gospodăriile populaţiei 154 811,8 1,0 15,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 123 187,1 1,3 16,6
Depozite în valută ale rezidenţilor: 149 789,6 1,8 16,8
- gospodăriile populaţiei 107 652,0 0,9 15,5
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 42 137,7 4,0 20,1

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la 154 811,8 milioane lei, iar faţă de luna februarie 2020 au înregistrat o creştere de 15,9 la sută (12,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,3 la sută (până la 123 187,1 milioane lei) față de luna precedentă și cu 16,6 la sută (13,0 la sută în termeni reali) faţă de luna februarie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,0 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,8 la sută faţă de luna ianuarie 2021, ajungând până la nivelul de 149 789,6 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,8 la sută, până la 30 729,2 milioane euro). Comparativ cu luna februarie 2020, indicatorul a crescut cu 16,8 la sută, exprimat în lei și cu 15,3 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 0,9 la sută faţă de luna ianuarie 2021, până la 107 652,0 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 0,9 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 15,5 la sută (14,1 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut până la 42 137,7 milioane lei, înregistrând un avans de 4,0 la sută faţă de luna ianuarie 2021 (evoluție similară când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu februarie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 20,1 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 18,6 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 60 din 11 martie 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna februarie 2021 a fost de 100,41 faţă de ianuarie 2021 şi 103,16 faţă de februarie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 005,2 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 144 444,2 milioane lei (solduri la 28 februarie 2021).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna martie 2021, va apărea la data de 27 aprilie 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.