Comunicat de presă


Indicatori monetari - luna ianuarie 2007

07.03.2007

Începând cu luna ianuarie 2007, Banca Naţională a României publică indicatorii monetari în structura utilizată de Banca Centrală Europeană.

Masa monetară în sens larg (M3) a fost la sfârşitul lunii ianuarie 2007 de 106967 milioane lei. Faţă de luna decembrie 2006 aceasta a scăzut cu 3,4 la sută (-3,6 la sută în termeni reali), iar în raport cu ianuarie 2006 masa monetară a crescut cu 26,1 la sută (21,2 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2007

(mil. lei)
ianuarie 2007/
decembrie 2006**
(%)
ianuarie 2007/
ianuarie 2006**
(%)
M1 (masa monetară în sens restrâns) 51602 5,4 52,9
Numerar în circulaţie 13492 -10,8 22,9
Depozite overnight *** 38110 12,6 67,4
M2 (masa monetară intermediară) 106600 -3,4 26,1
M1 51602 5,4 52,9
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 54998 -10,5 8,2
M3 (masa monetară în sens larg) 106967 -3,4 26,1
M2 106600 -3,4 26,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de valoare negociabile cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 367 -3,1 26,5

*date provizorii
**date comparabile
***conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2007

(mil. lei)
ianuarie 2007/
decembrie 2006**
(%)
ianuarie 2007/
ianuarie 2006**
(%)
Masa monetară (M3) 106967 -3,4 26,1
Active externe nete 39882 3,0 -6,0
Active interne nete 67085 -6,9 58,1

*date provizorii
**date comparabile

Activele externe nete au crescut în luna ianuarie cu 3,0 la sută, până la 39882 milioane lei. Această evoluţie a fost rezultatul creşterii cu 2,8 la sută a componentei "Valute convertibile" şi al majorării cu 4,2 la sută a componentei "Aur".

Activele interne nete au scăzut cu 6,9 la sută, înregistrând nivelul de 67085 milioane lei.

Creditul neguvernamental a scăzut în luna ianuarie cu 0,3 la sută (-0,5 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2006, până la nivelul de 92101 milioane lei. Creditul în lei a scăzut cu 2,4 la sută (-2,6 la sută în termeni reali), în timp ce creditul în valută exprimat în lei a crescut cu 2,1 la sută (exprimat în euro, creditul în valută a crescut cu 1,3 la sută). La 31 ianuarie 2007, creditul neguvernamental a înregistrat o creştere de 51,6 la sută (45,8 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2006, pe seama majorării cu 66,1 la sută a componentei în lei (59,7 la sută în termeni reali) şi cu 38,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimată în euro, creşterea creditului în valută a fost de 47,1 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2007

(mil. lei)
ianuarie 2007/
decembrie 2006**
(%)
ianuarie 2007/
ianuarie 2006**
(%)
Credit neguvernamental (total) 92101 -0,3 51,6
Credit neguvernamental în lei: 47446 -2,4 66,1
- gospodării ale populaţiei 23725 2,8 88,6
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 23721 -7,2 48,4
Credit neguvernamental în valută: 44655 2,1 38,7
- gospodării ale populaţiei 16508 2,0 73,1
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 28147 2,2 24,3

*date provizorii
**date comparabile

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali (gospodării ale populaţiei şi persoane juridicesocietăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut în luna ianuarie cu 1,6 la sută (-1,8 la sută în termeni reali) faţă de luna decembrie 2006, până la nivelul de 94731 milioane lei.


Tabel 4. Depozitele clienţilor neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2007

(mil. lei)
ianuarie 2007/
decembrie 2006**
(%)
ianuarie 2007/
ianuarie 2006**
(%)
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)*** 94731 -1,6 27,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 64970 -0,3 34,2
- gospodării ale populaţiei 30457 8,1 36,4
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 34513 -6,7 32,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 29761 -4,5 13,8
- gospodării ale populaţiei 16489 3,4 36,2
- persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 13272 -12,7 -5,5

*date provizorii
**date comparabile
**sunt incluse toate depozitele, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 8,1 la sută, până la 30457 milioane lei. La 31 ianuarie 2007, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 36,4 la sută (31,1 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2006.

Depozitele în lei ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 6,7 la sută, până la 34513 milioane lei. La 31 ianuarie 2007, depozitele în lei ale persoanelor juridice au înregistrat o creştere de 32,4 la sută (27,3 la sută în termeni reali) faţă de 31 ianuarie 2006.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodării ale populaţiei şi persoane juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, au scăzut cu 4,5 la sută, până la nivelul de 29761 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută au scăzut cu 5,2 la sută, până la 8731,7 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, depunerile în valută ale rezidenţilor exprimate în euro au înregistrat o creştere de 20,7 la sută; depunerile în valută ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 44,5 la sută, iar depozitele în valută ale persoanelor juridice (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 0,2 la sută.


Note:

  • Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar, sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar denumite depozite overnight.
  • Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv si depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. Definiţia lui M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar, cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate.
  • Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite).

Definirea agregatelor monetare conform metodologiei Băncii Centrale Europene şi clasificarea instrumentelor financiare pe sectoare instituţionale ESA 95 (Sistemul European de Conturi) au condus la influenţe atât între componentele agregatelor monetare, cât şi între contrapartidele acestora.

Comparativ cu structura indicatorilor monetari utilizată de BNR până în decembrie 2006 inclusiv, principalele reclasificări se referă la:

  • agregatul monetar M1 cuprinde, în plus faţă de structura utilizată până în decembrie 2006, economiile populaţiei la vedere în lei şi depozitele la vedere în valută ale populaţiei şi agenţilor economici (incluse anterior în cvasi-bani); se consideră că acestea au acelaşi grad de lichiditate ca şi disponibilităţile la vedere în lei ale agenţilor economici;
  • depozitele cu maturitatea iniţială mai mare de 2 ani nu mai sunt incluse în masa monetară, ele constituind o componentă a contrapartidei acesteia (active interne nete);
  • depozitele administraţiilor locale şi ale administraţiilor sistemelor de asigurări sociale sunt incluse în masa monetară, fiind scoase din contrapartida acesteia (active interne nete).