Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – decembrie 2018

13.02.2019

În perioada ianuarie - decembrie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9 416 milioane euro, comparativ cu 5 970 milioane euro în perioada ianuarie - decembrie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2 628 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 102 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 322 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare un excedent mai mic cu 394 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie - decembrie 2017p ianuarie - decembrie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 85 627 91 597 -5 970 91 536 100 952 -9 416
A. Bunuri şi servicii 77 880 81 853 -3 973 83 897 90 600 -6 703
a. Bunuri 57 187 69 370 -12 183 61 881 76 692 -14 811
b. Servicii 20 693 12 483 8 210 22 016 13 908 8 108
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 886  183 2 703 2 794  177 2 617
- transport 6 186 2 358 3 828 6 509 2 793 3 716
- turism - călătorii 2 237 3 074 - 837 2 453 3 656 -1 203
- alte servicii 9 384 6 868 2 516 10 260 7 282 2 978
B. Venituri primare 3 248 7 886 -4 638 3 429 8 389 -4 960
C. Venituri secundare 4 499 1 858 2 641 4 210 1 963 2 247

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 4 936 milioane euro (comparativ cu 4 797 milioane euro în perioada ianuarie - decembrie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 4 042 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 894 milioane euro.

În perioada ianuarie - decembrie 2018, datoria externă totală a crescut cu 1 115 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 67 219 milioane euro la 31 decembrie 2018 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,9 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2018 nivelul de 31 257 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 8,4 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, 12 luni 2018p
Sold la 31.12.2017 Sold la 31.12.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 520 67 219 17 338
I.1. Datoria publică 33 550 34 063 4 740
I.1.1. Datoria publică directă 33 118 33 711 4 658
I.1.2. Datoria garantată public  432  352  82
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
33 799 31 960 12 557
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 468 2 110 1 640
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 171 1 196  41
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 196  41
II. Datoria externă pe termen scurt 28 841 31 257 43 825e
Total datorie externă (I+II) 97 361 98 476 61 163

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 20,7 la sută în perioada ianuarie - decembrie 2018, comparativ cu 25 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2018 a fost de 4,9 luni, în comparaţie cu 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2018 a fost de 74,6 la sută, comparativ cu 79 la sută la 31 decembrie 2017.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005, se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Datoria externă include următoarele instrumente financiare de natura pasivelor: numerar și depozite, împrumuturi, titluri de valoare de natura datoriei, credite comerciale și avansuri primite, pasive rezultate din sisteme de asigurări, de pensii și scheme de garanții standardizate, alocări de DST de la FMI și alte angajamente. (Conform manualului FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, 2014).
 6. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată și care nu a ajuns la scadență). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP și de autoritățile administrației publice locale, în baza legislației privind datoria publică, inclusiv titlurile de stat cumpărate de nerezidenți - calculate la valoarea de piață. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP și de autoritățile administrației publice locale, conform legislației privind datoria publică.
 7. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 8. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 9. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).