Comunicat de presă


Indicatori monetari – aprilie 2018

25.05.2018

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii aprilie 2018 un sold de 354 735,9 milioane lei. Faţă de luna martie 2018 aceasta a crescut cu 1,1 la sută (0,5 la sută în termeni reali), iar în raport cu aprilie 2017 masa monetară s-a majorat cu 11,1 la sută (5,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 aprilie 2018
(mil. lei)
apr. 2018/
mar. 2018
%
apr. 2018/
apr. 2017
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 211 327,1 1,6 13,5
Numerar în circulaţie ** 63 693,1 0,4 10,8
Depozite overnight *** 147 634,0 2,1 14,8
M2 (masa monetară intermediară) 354 604,1 1,1 11,1
M1 211 327,1 1,6 13,5
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 143 277,0 0,3 7,8
M3 (masa monetară în sens larg) 354 735,9 1,1 11,1
M2 354 604,1 1,1 11,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 131,8 9,5 4,8

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 aprilie 2018
(mil. lei)
apr. 2018/
mar. 2018
%
apr. 2018/
apr. 2017
%
Masa monetară (M3) 354 735,9 1,1 11,1
Active externe nete** 153 996,9 -3,8 0,4
Active interne nete*** 200 715,9 5,1 21,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna aprilie 2018 cu 0,7 la sută (0,2 la sută în termeni reali) faţă de luna martie 2018, până la nivelul de 238 381,1 milioane lei. Creditul în lei s-a majorat cu 1,3 la sută (0,8 la sută în termeni reali), iar creditul în valută exprimat în lei s-a diminuat cu 0,4 la sută (exprimat în euro, creditul în valută s-a diminuat cu 0,4 la sută). La 30 aprilie 2018, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 6,8 la sută (1,5 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2017, pe seama majorării cu 16,2 la sută a componentei în lei (10,4 la sută în termeni reali) şi a diminuării cu 6,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (exprimat în euro, creditul în valută s-a redus cu 9,2 la sută).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 aprilie 2018
(mil. lei)
apr. 2018/
mar. 2018
%
apr. 2018/
apr. 2017
%
Credit neguvernamental (total) ** 238 381,1 0,7 6,8
Credit neguvernamental în lei: 152 635,2 1,3 16,2
- gospodăriile populaţiei 85 561,7 1,5 23,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 67 073,5 1,2 8,1
Credit neguvernamental în valută: 85 745,9 -0,4 -6,7
- gospodăriile populaţiei 40 123,5 -1,0 -10,8
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 45 622,4 0,3 -2,8

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental1s-a majorat în luna aprilie 2018 cu 1,8 la sută faţă de luna martie 2018, până la 100 781,7 milioane lei. La 30 aprilie 2018, creditul guvernamental a crescut cu 0,9 la sută (-4,1 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2017.

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna aprilie 2018 cu 1,1 la sută faţă de luna martie 2018, până la nivelul de 306 999,1 milioane lei.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 aprilie 2018
(mil. lei)
apr. 2018/
mar. 2018
%
apr. 2018/
apr. 2017
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 306 999,1 1,1 11,0
Depozite în lei ale rezidenţilor: 207 130,8 0,6 10,6
- gospodăriile populaţiei 113 603,2 0,03 7,0
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 93 527,6 1,2 15,4
Depozite în valută ale rezidenţilor: 99 868,2 2,2 11,8
- gospodăriile populaţiei 70 103,4 1,8 14,9
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 29 764,9 3,4 4,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 29,62 milioane lei, până la 113 603,2 milioane lei. La 30 aprilie 2018, depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au înregistrat o creştere de 7,0 la sută (1,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2017.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,26 la sută, până la 93 527,6 milioane lei. La 30 aprilie 2018, depozitele în lei ale altor sectoare s-au majorat cu 15,4 la sută (9,7 la sută în termeni reali) faţă de 30 aprilie 2017.

Depozitele în valută ale rezidenţilor gospodăriile ale populaţiei şi alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare), exprimate în lei, s-au majorat cu 2,2 la sută, până la nivelul de 99 868,2 milioane lei (exprimate în euro, depozitele în valută s-au majorat cu 2,2 la sută, până la 21 436,0 milioane euro). Comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent, depozitele în valută ale rezidenţilor exprimate în lei au crescut cu 11,8 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor s-au majorat cu 8,8 la sută); depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei exprimate în lei au crescut cu 14,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 11,8 la sută), iar depozitele în valută ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) exprimate în lei s-au majorat cu 4,9 la sută (exprimate în euro, depozitele în valută ale rezidenţilor din alte sectoare au crescut cu 2,1 la sută).

1 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 9 034,4 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2018), precum şi titlurile de natura datoriei emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 91 747,3 milioane lei (soldul la 30 aprilie 2018).

Notă:

În bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă se înregistrează la poziţia alte active/alte pasive.

Datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform Regulamentului BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna mai 2018, va apărea la data de 25 iunie 2018.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.