Comunicat de presă


Consultare publică: proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată

10.05.2018

Banca Naţională a României aduce la cunoştinţa opiniei publice lansarea de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a consultării publice referitoare la proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată.

Proiectul de act normativ, termenul până la care sunt primite propuneri și observații și datele de contact pentru transmiterea propunerilor și observațiilor sunt disponibile la adresa anpc.gov.ro, secțiunea „Legislație”, subsecțiunea „Transparență decizională”.

Proiectul ordonanței de urgență privind serviciile de plată propune înlocuirea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul transpunerii în legislația națională a Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE.

Principalele elemente de noutate ale proiectului ordonanței de urgență privind serviciile de plată sunt:

 • intrarea sub incidența ordonanței de urgență a două noi categorii de servicii de plată:
  1. servicii de inițiere a plății1 şi
  2. servicii de informare cu privire la conturi2;
 • întărirea elementelor de siguranță pentru prestarea serviciilor de plată prin suplimentarea cerințelor operaționale şi de securitate3 aplicabile prestatorilor de servicii de plată;
 • standardizarea modalității de calcul și de raportare a fondurilor proprii aferente activității de prestare de servicii de plată, prin trimitere la Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit proiectului de act normativ, Banca Națională a României, în calitate de supraveghetor prudențial, va deține competențe pe linia:

 • reglementării, autorizării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de plată;
 • reglementării, înregistrării și supravegherii prudențiale a prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi.

Din perspectiva competențelor specifice reglementării, monitorizării sistemelor de plăți și sistemelor de decontare şi supravegherii în domeniul plăţilor, banca centrală va deține atribuții cu privire la:

 • accesul prestatorilor de servicii de plată la sistemele de plăţi;
 • posibilitatea de a deschide conturi la instituţiile de credit;
 • confirmarea disponibilității fondurilor;
 • accesul la contul de plăți al plătitorului în cazul serviciilor de inițiere a plății;
 • accesul și utilizarea informațiilor privind contul de plăți al utilizatorului în cazul serviciilor de informare cu privire la conturi;
 • limitele utilizării instrumentului de plată și ale accesului prestatorilor de servicii de plată la conturile de plăți;
 • administrarea riscurilor operaţionale şi de securitate;
 • incidentele operaţionale sau de securitate și fraudele apărute la prestatorii de servicii de plată.

Pentru aplicarea noilor cerințe de către instituțiile de plată autorizate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 este prevăzut un termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență supuse consultării. Pentru a-și putea desfășura în continuare activitatea și după acest termen, instituțiile de plată trebuie să dovedească conformarea la noile cerințe incidente.

Persoanele care desfășurau, anterior datei de 12 ianuarie 2016, cele două categorii de servicii de plată nou reglementate (servicii de inițiere a plății și servicii de informare cu privire la conturi), au permisiunea de a continua desfășurarea acestor activități fără autorizare/înregistrare cel mai târziu până la 18 luni de la intrarea în vigoare a standardelor tehnice de reglementare privind autentificarea şi comunicarea, adoptate de Comisia Europeană.

Persoanele, altele decât prestatorii de servicii de plată, care prestează servicii de plată iniţiate prin instrumente de plată specifice care pot fi folosite limitat sau furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice care desfășoară operaţiuni de plată pentru abonaţii proprii, nu intră sunt incidența ordonanței de urgență dacă activitățile desfășurate respectă anumite condiții prevăzute de ordonanța de urgență4. Prestarea acestor servicii de plată exceptate este, totuși, supusă notificării Băncii Naționale a României, în condițiile stabilite la art.105 - art.110 din proiectul de act normativ, pentru scopuri de informare a părților interesate.

Banca Națională a României nu reglementează și nu supraveghează persoanele care prestează servicii de plată exceptate.

Autoritatea Bancară Europeană intenționează să lanseze în anul 2018 un mecanism Q&A5 privind clarificarea unor aspecte specifice: (a) Directivei (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE, (b) standardelor tehnice de reglementare şi (c) ghidurilor emise în aplicarea directivei.
1 servicii de inițiere a unui ordin de plată la cererea utilizatorului serviciilor de plată cu privire la un cont de plăți deținut la un alt prestator de servicii de plată.

2 servicii online prin care se furnizează utilizatorului de servicii de plată informații consolidate în legătură cu conturile de plăți pe care acesta le deține la alt prestator de servicii de plată sau la mai mulţi prestatori de servicii de plată.

3 cerințe cu privire la: evaluarea adecvării persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată și a persoanelor care dețin participații calificate la instituția de plată, identificarea și gestionarea riscurilor operaţionale şi de securitate specifice serviciilor de plată, autentificarea şi comunicarea sigură, accesul la date sensibile privind plățile, planuri de asigurare a continuității activității, cerinţe de clasificare și raportare a incidentelor majore operaţionale și de securitate apărute la prestatorii de servicii de plată şi a datelor statistice privind fraudele, asigurarea protejării securităţii imediate a sistemului financiar în cazul primirii unei notificări cu privire la un incident major relevant la nivel european.

4 Art. 4. - (1) din proiectul ordonanței de urgență prevede că nu intră în domeniul de aplicare al acesteia:
„k) serviciile iniţiate prin instrumente de plată specifice care pot fi folosite pentru a achiziţiona o gamă foarte limitată de bunuri sau servicii ori pentru a achiziționa bunuri sau servicii doar în locaţiile folosite de emitent sau în cadrul unei reţele limitate de furnizori de bunuri sau servicii care au încheiat un acord comercial direct cu emitentul;
m) - operaţiunile de plată care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la alin. (3), realizate pentru abonaţii proprii de un furnizor de rețele sau servicii de comunicații electronice suplimentar serviciilor de comunicaţii electronice și facturate pe factura aferentă serviciilor de comunicații electronice, în scopul achiziționării de conținut digital și de servicii de voce, indiferent de dispozitivul utilizat pentru achiziţionarea sau consumarea acestora, sau în scopul achiziționării de bilete de călătorie/permise de acces ori în cadrul unor activități de caritate, dacă a fost utilizat un dispozitiv electronic pentru efectuarea operațiunilor de plată.”

5 Opinion of the European Banking Authority on the transition from PSD1 to PSD2 EBA/Op/2017/16.