Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – ianuarie 2018

16.03.2018

În luna ianuarie 2018p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un excedent de 216 milioane euro, comparativ cu 258 milioane euro în luna ianuarie 2017; în structură, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 169 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare, balanța veniturilor primare și balanța serviciilor au înregistrat excedente mai mari cu 69 milioane euro, 55 milioane euro și respectiv 3 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
  ianuarie 2017p ianuarie 2018p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 6 711 6 453 258 7 566 7 350 216
A. Bunuri şi servicii 5 722 5 688 34 6 576 6 708 -132
a. Bunuri 4 255 4 817 -562 4 927 5 658 -731
b. Servicii 1 467 871 596 1 649 1 050 599
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 218 18 200 234 15 219
- transport 403 170 233 490 207 283
- turism - călătorii 173 197 -24 172 254 -82
- alte servicii 673 486 187 753 574 179
B. Venituri primare 796 622 174 788 559 229
C. Venituri secundare 193 143 50 202 83 119

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 310 milioane euro (comparativ cu 387 milioane euro în luna ianuarie 2017), din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 186 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 124 milioane euro.

În luna ianuarie 2018, datoria externă totală a scăzut cu 651 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 67 687 milioane euro la 31 ianuarie 2018 (72,5 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 1,6 la sută faţă de 31 decembrie 2017;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2018 nivelul de 25 616 milioane euro (27,5 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,7 la sută faţă de 31 decembrie 2017.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
  Datoria externă Serviciul datoriei externe, ianuarie 2018p
Sold la 31.12.2017p Sold la 31.01.2018p
I. Datoria externă pe termen lung 68 754 67 687 906
I.1. Datoria publică 33 534 33 024 233
I.1.1. Datoria publică directă 33 102 32 603 224
I.1.2. Datoria garantată public 432 421 9
I.2. Datoria negarantată public,
     din care:
34 049 33 510 670
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 2 611 2 400 244
I.3. Datoria autorităţii monetare,
     din care:
1 171 1 153 3
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 171 1 153 3
II. Datoria externă pe termen scurt 25 200 25 616 4 594e
Total datorie externă (I+II) 93 954 93 303 5 500

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 13,8 la sută în luna ianuarie 2018, comparativ cu 20,4 la sută în anul 2017. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 ianuarie 2018 a fost de 5,5 luni, faţă de 5,4 luni la 31 decembrie 2017.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2018 a fost de 83,5 la sută, comparativ cu 86,4 la sută la 31 decembrie 2017.

Precizări metodologice

 1. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005, se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul UE nr. 555/2012 privind statisticile comunitare în domeniul balanţei de plăţi, al comerţului internaţional cu servicii şi al investiţiilor străine directe.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0430 determinat de INS. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri. Principala diferenţă dintre cele două statistici provine de la Prelucrarea bunurilor aflate în proprietatea terţilor, care, conform BPM6, a fost reclasificată de la comerţul cu bunuri la comerţul cu servicii, iar sursa datelor pentru această poziţie a fost modificată de la Comerţul internaţional cu bunuri la Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii, derulată de BNR;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3 Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4 Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Soldul datoriei externe publice este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi care nu a ajuns la scadenţă). Datoria externă publică directă include împrumuturile externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, în baza legislaţiei privind datoria publică, inclusiv titlurile de stat cumpărate de nerezidenţi - calculate la valoarea de piaţă. Datoria externă garantată public include împrumuturile externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică. Conform BPM6, alocările de DST de la FMI (pct. I.3.1 din tabel) sunt clasificate ca datorie externă pe termen lung.
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung şi exportul de bunuri şi servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaţionale ale României (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.
 8. Datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală reprezintă soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plăţile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni.