Comunicat de presă


Comunicat privind ghidurile Autorității Bancare Europene ce vor fi avute în vedere în activitatea desfășurată de BNR în calitate de autoritate de rezoluție

14.09.2017

1. Ghidul privind interacțiunea dintre ordinea reducerii valorii contabile și a conversiei prevăzute în BRRD și prevederile CRR/CRD (EBA/GL/2017/02)

Ghidul este dat în aplicarea prevederilor art. 48 alin. (6) din Directiva 2014/59/UE (BRRD), și abordează interacțiunea dintre Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (CRR) și Directiva 2013/36/UE (CRD), pe de o parte, și directiva BRRD, pe de altă parte, în ceea ce privește aplicarea prevederilor referitoare la ordinea reducerii valorii contabile și a conversiei în contextul aplicării instrumentului de recapitalizare internă (art. 48 din BRRD transpus prin art. 320 din Legea nr. 312/2015) sau a exercitării competenței de conversie în momentul atingerii punctului de neviabilitate (art. 60 din BRRD transpus prin art. 368 din Legea nr. 312/2015).

Astfel, se urmărește clarificarea modului în care autoritatea de rezoluție trebuie să ia în considerare caracteristicile contractuale ale instrumentelor de AT1 și T2 la stabilirea ordinii în care are loc reducerea valorii contabile și conversia acestora.

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 05 aprilie 2017 şi publicat la data de 11 iulie 2017, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1903744/Guidelines+on+interrelationship+BRRD_CRR+%28EBA-GL-2017-02%29_RO.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie.
2. Ghidul privind rata de conversie a datoriei în titluri de capital în recapitalizarea internă (EBA/GL/2017/03)

Acest ghid este emis în baza art. 50 alin. (4) din Directiva 2014/59/UE, și se adresează autorităților de rezoluție care fac uz de opțiunea permisă de directivă de a despăgubi creditorii cu rate de conversie diferite, în următoarele situații:

  • în contextul aplicării instrumentului de recapitalizare internă asupra unei instituții de credit sau a unei entități menționate la art. 1 lit. b), c) sau d) din Directiva 2014/59/UE;
  • în cazul transferului creanțelor sau instrumentelor de datorie către o instituție-punte sau în cazul în care aceste creanțe sau datorii fac obiectul instrumentului de vânzare a afacerii sau instrumentului de separare a activelor;
  • în situația exercitării de către autoritatea de rezoluție a competențelor de conversie a instrumentelor de capital la momentul la care instituția a încetat să mai fie viabilă.

Ghidul oferă o serie de principii directoare și indicații pentru respectarea acestora astfel încât să se clarifice modul în care autoritățile de rezoluție, ținând cont de principiile și mecanismele de siguranță prevăzute de Directiva 2014/59/UE, se pot asigura că s-a realizat o despăgubire adecvată a creditorilor chiar și în condițiile în care se utilizează o rată de conversie diferențiată.

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 05 aprilie 2017 şi publicat la data de 11 iulie 2017, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1903962/Guidelines+on+the+rate+of+conversion++%28EBA-GL-2017-03%29_RO.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie.
3. Ghidul privind tratamentul acționarilor în recapitalizarea internă sau reducerea valorii contabile și conversia instrumentelor de capital (EBA/GL/2017/04)

Acest ghid, emis în baza art. 47 alin. (6) din Directiva 2014/59/UE, stipulează situațiile în care ar fi potrivit ca, în contextul aplicării instrumentului de recapitalizare internă sau exercitării competenței de reducere a valorii contabile sau conversiei instrumentelor de capital în punctul de neviabilitate, autoritatea de rezoluție să se ia cel puțin una dintre măsurile, prevăzute de art. 47 alin. (1) din Directiva 2014/59/UE (art. 315 din Legea nr. 312/2015), respectiv:

  1. anularea acțiunilor sau altor instrumente de proprietate existente sau transferul lor către creditorii care fac obiectul unei recapitalizări interne
  2. diluarea cotei de capital deţinute de acţionarii existenți și deținătorii altor instrumente de proprietate ca urmare a conversiei:
    1. instrumentelor de capital relevante emise de instituție (AT1 și T2);
    2. datoriilor eligibile în acțiuni sau alte instrumente de proprietate, emise de instituția aflată în rezoluție.

Astfel ghidul diferențiază alegerea măsurilor de mai sus în primul rând în funcție de situația rezultată în urma evaluării activelor și pasivelor instituției de credit, potrivit art. 36 din Directiva 2014/59/UE (transpus prin art. 204 din Legea nr. 312/2015), dar și în funcție de alți factori care pot determina alegerea unei măsuri sau a alteia (ex: caracteristicile instrumentelor, încadrarea în fondurile proprii, listarea la bursă).

Ghidul a fost emis de Autoritatea Bancară Europeană la data de 05 aprilie 2017 şi publicat la data de 11 iulie 2017, varianta în limba română a acestuia putând fi consultată la adresa: eba.europa.eu/documents/10180/1904221/Guidelines+on+the+treatment+of+shareholders+in+bail-in+%28EBA-GL-2017-04%29_RO.pdf

Ghidul este luat în considerare în activitatea desfăşurată de Banca Naţională a României în calitate de autoritate de rezoluţie.