Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă în anul 2008

12.02.2009

În anul 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 16 877 milioane euro, în creştere cu 1,2 la sută faţă de anul 2007. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 18 199 milioane euro, mai mare cu 2,1 la sută faţă de anul 2007. De menţionat că în anul 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 4,4 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -
  2007* 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 46 075 62 752 -16 677 53 355 70 232 -16 877
A. Bunuri şi servicii 36 480 53 825 -17 345 42 365 59 728 -17 363
b. Servicii 6 931 6 454 477 8 751 7 915 836
- transport 1 892 2 397 -505 2 694 2 637 57
- turism-călătorii 1171 1119 52 1 358 1 473 -115
- alte servicii 3 868 2 938 930 4 699 3 805 894
B. Venituri 2 405 6 557 -4 152 2 257 7 787 -5 530
C. Transferuri curente 7 190 2 370 4 820 8 733 2 717 6 016

  * date revizuite

 ** date provizorii

*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în anul 2008 a fost finanţat în proporţie de 53,5 la sută prin investiţii directe ale nerezidenţilor în România (faţă de 43,5 la sută în anul 2007), care au înregistrat 9 024 milioane euro (comparativ cu 7 251 milioane euro în anul 2007). În anul 2008, participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 50,1 la sută, iar creditele intra-grup1 49,9 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 decembrie 2008 nivelul de 49 955 milioane euro, în creştere cu 29,7 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 decembrie 2008 un sold de 10 737 milioane euro şi a reprezentat 21,5 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,5 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 33 651 milioane euro la 31 decembrie 2008, fiind cu 34,0 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 decembrie 2008*
şi serviciul datoriei externe în anul 2008
- milioane euro -
  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
în anul 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.12.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 180 9 010 2 093
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 017 1 727 435
sector publicc) 1 966 1 694 419
sector privatd) 51 33 16
3. Datoria negarantată public 25 110 33 651 8 171
4. Datoria externă (1+2+3) 35 307 44 388 10 699
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 5 567 1 406e
Total datorie externă (4+5) 38 526 49 955 12 105

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).

a) împrumuturi externe contractate direct de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

b) împrumuturi externe garantate de MFP şi autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică

c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat

d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat

r - date revizuite

p - date provizorii

e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 28,6 la sută în anul 2008, comparativ cu 23,2 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,7 luni de importuri de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2008, faţă de 6,1 luni la 31 decembrie 2007.


Note:

  1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
  2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
  3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
  4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.