Comunicat de presă


Balanţa de plăţi în perioada ianuarie-august 2008

13.10.2008

În perioada ianuarie - august 2008 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 10 006 milioane euro, în creştere cu 1,6 la sută în raport cu aceeaşi perioadă din anul 2007. Influenţa determinantă asupra soldului contului curent a avut-o deficitul balanţei comerciale, care a însumat 11 714 milioane euro, mai mare cu 8,1 la sută faţă de ianuarie - august 2007. De menţionat că pe cumulat opt luni din anul 2008, dinamica exporturilor a devansat cu 3,7 puncte procentuale dinamica importurilor.

- milioane euro -

  ianuarie - august 2007* ianuarie - august 2008**
CREDIT DEBIT NET CREDIT DEBIT NET
CONTUL CURENT (A+B+C) 30 591 40 444 -9 853 36 077 46 083 -10 006
A. Bunuri şi servicii 24 179 34 587 -10 408 28 463 39 489 -11 026
a. Bunuri (export fob - import fob)*** 19 130 29 963 -10 833 22 637 34 351 -11 714
b. Servicii 5 049 4 624 425 5 826 5 138 688
- transport 1 292 1 513 -221 1 887 1 757 130
- turism-călătorii 704 705 -1 943 1 110 -167
- alte servicii 3 053 2 406 647 2 996 2 271 725
B. Venituri 1 660 4 523 -2 863 1 490 4 870 -3 380
C. Transferuri curente 4 752 1 334 3 418 6 124 1 724 4 400
  * date revizuite 
 ** date provizorii
*** Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică (INS). Importurile FOB sunt calculate pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB de 1,0834 determinat de INS.

Deficitul contului curent în perioada ianuarie - august 2008 a fost acoperit în proporţie de 65,0 la sută prin investiţii străine directe, care au înregistrat 6 502 milioane euro, din care participaţiile la capital şi profitul reinvestit au reprezentat 53,3 la sută, iar creditele intra-grup1 46,7 la sută.

Datoria externă pe termen mediu şi lung2 a înregistrat la 31 august 2008 nivelul de 47 461 milioane euro, în creştere cu 23,3 la sută faţă de 31 decembrie 2007.

Datoria externă publică şi public garantată a înregistrat la 31 august 2008 un sold de 10 635 milioane euro şi a reprezentat 22,4 la sută din datoria externă pe termen mediu şi lung (faţă de 26,5 la sută la 31 decembrie 2007).

Datoria externă negarantată public a însumat 30 646 milioane euro la 31 august 2008, fiind cu 22,3 la sută mai mare decât la 31 decembrie 2007.

Datoria externă a României pe termen mediu şi lung la 31 august 2008*
şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie - august 2008

- milioane euro -

  Datoria externă pe termen mediu şi lung Serviciul datoriei externe
ianuarie - august 2008p
Sold la 31.12.2007r Sold la 31.08.2008p
1. Datoria publică directăa) 8 180 8 769 1 415
2. Datoria public garantatăb), din care: 2 038 1 866 256
sector publicc) 1 987 1 826 246
sector privatd) 51 40 10
3. Datoria negarantată public 25 050 30 646 4 366
4. Datoria externă (1+2+3) 35 268 41 281 6 037
5. Depozite pe termen mediu şi lung ale nerezidenţilor 3 219 6 180 877e
Total datorie externă (4+5) 38 487 47 461 6 914

*) Soldul datoriei externe pe termen mediu şi lung este calculat pe bază cash (nu include dobânda acumulată şi neajunsă la scadenţă).
a) împrumuturi externe contractate direct de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
b) împrumuturi externe garantate de MEF/autorităţile administraţiei publice locale, conform legislaţiei privind datoria publică
c) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar de stat
d) entităţi financiare şi nefinanciare cu capital majoritar privat
r - date revizuite
p - date provizorii
e - date estimate

Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung3 a fost 24,3 la sută în perioada ianuarie - august 2008, comparativ cu 21,8 la sută în anul 2007.

Gradul de acoperire4 a fost 5,6 luni de import de bunuri şi servicii la 31 august 2008, faţă de 6 luni la 31 decembrie 2007.


Note:
1. Creditele dintre investitorul străin şi firma rezidentă.
2. Soldul datoriei externe suportă revizuiri lunare.
3. Rata serviciului datoriei externe pe termen mediu şi lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen mediu şi lung şi exportul de bunuri şi servicii.
4. Gradul de acoperire a rezervei în luni de import se calculează ca raport între rezerva oficială a BNR (valută + aur) la sfârşitul perioadei şi importul mediu lunar de bunuri şi servicii din perioada respectivă.